Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

З А П О В Е Д

 

№ ДС-04-00007

Ямбол   30.08.2019 г.

 

     На основание чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  във връзка с чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ, собственост на Областна администрация Ямбол:

Последна промяна (Четвъртък, 05 Септември 2019 10:03)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

 

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър.

- Професионален опит – не се изисква или Минимален ранг – V младши.

            - Специфични изисквания: не се предвиждат.

2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: Регионално развитие, Социални дейности.

3. Брой работни места, за които се обявява конкурсът - 1 брой.

            4. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен по съответната специалност;

- Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

6. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18.

7. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 16.09.2019 г.

            8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/

            9. Кратко описание на длъжността: Събира и систематизира информация за регионалното развитие в областта на изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание или осъществяване религиозна или религиозно-просветна дейност, етническите и интеграционните въпроси, туризма, културата, равнопоставеността на жените и мъжете, транспорта и безопасността на движението, спорта и младежките дейности, политиката в областта на правата на хората с увреждания. Осъществява функции на материално отговорно лице.

10. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 590 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

 За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

           

Последна промяна (Сряда, 04 Септември 2019 10:25)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ

 

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър.

- Професионален опит – не се изисква или Минимален ранг – V младши.

- Специфични изисквания: не се предвиждат.

2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: Право; придобита юридическа правоспособност.

3. Брой работни места, за които се обявява конкурсът - 1 брой.

            4. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю

5. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Право” и юридическа правоспособност.

- Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

6. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18.

7. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 16.09.2019 г.

            8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/

            9. Кратко описание на длъжността: Длъжността юрисконсулт е свързана с осъществяването на процесуално представителство, с изразяването на становища или разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на Областна администрация Ямбол.

10. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 590 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

 

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

Последна промяна (Сряда, 04 Септември 2019 10:21)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ ДС-04/00006

Ямбол, 29.08.2019 г.

 

     В Областна администрация Ямбол е постъпило заявление с вх.№ ОУ-01944 от 10.05.2019 г. на ДЗЗД „Тракийска вода 2015“, гр.София, представлявано от Симона Торньова като пълномощник на възложителя: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно Пълномощно с рег.№ 7893 и №7894 от 16.11.2018 г., с искане за одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ на линеен обект:

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Изх. № ОУ – 02640

01.07.2019 г.

 

 

ДО

 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 11 юли 2019 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.


ДИМИТЪР ИВАНОВ  (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 02 Юли 2019 17:20)

 
Още статии...