РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14  от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл.10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

старши експерт „Информационни технологии и административно обслужване”,

 в дирекция „АКРРДС”, при следните условия:

Последна промяна (Сряда, 06 Юли 2011 10:17)

продължава>

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД
  № AK 1201/0008
Ямбол 02.062011 г.

 

 

На основание чл. 2а, ал.1, вр. с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с РМС № 268 от 5 май 2011 г. за изменение и допълнение на Решение № 940 на МС от 2010 г. за одобряване на План за действие по изплнение на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, изменено и допълнено с РМС № 36, 76, 127 и 219 от 2011 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи на обект:

Последна промяна (Петък, 03 Юни 2011 09:44)

продължава>

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
ЗАПОВЕД
№ АК 1201
Ямбол
, 30.05.2011 г.

На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с одобрен с Решения № 1/2011 г. и № 2/2011 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България”, обект: Ремонт на обект с обществена значимост - сграда на Областна администрация – Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на СМР в обект с обществена значимост с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда, а именно:

Последна промяна (Понеделник, 30 Май 2011 15:29)

продължава>

 
РЕШЕНИЕ

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

11.05.2011                     №115                   гр. София

 


СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ: магазин със засторена площ 136 кв.м., ведно с 46,850% ид.ч. от общи части и 23,185% от отстъпено право на строеж върху терена, находящ се в с. маломир, общ. "Тунджа", област Ямбол, блок № 3, кв.58, парцелVII.
 

ИЗТЕГЛИ>>


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД

РД 01/0053

Ямбол 02.05.2011 г.

            На основание чл. 31, т. 9 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и писмо № АСД-09-390/28.04.2011 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Сливен, във връзка със зачестилите горски пожари, при което са засегнати повече от 15 000 дка горски масиви,

Н А Р Е Ж Д А М:

Последна промяна (Сряда, 04 Май 2011 12:10)

продължава>

 
Още статии...