З А П О В Е Д
№  РД01/0135
Ямбол, 26.11.2010 г.

  На основание чл. 2а, ал.1, вр. с чл.2, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове, във връзка с Работен проект за енергоефективна реконструкция на осветление на козирка над работна площадка, изготвен по Договор № ФС 0407/0032 от 08.11.2010 г. и доклад от 16.11.2010 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Енергоефективна реконструкция на осветление козирка над работна площадка и подмяна на 38 бр. осветителни тела тип халоген 400W на ГКПП - Лесово-Хамзабейли”, при бюджет за всички дейности до 49000 лв. без ДДС и при изискванията, определени с настоящата заповед.

Мястото на извършване на дейностите е ГКПП – Лесово.

Последна промяна (Понеделник, 29 Ноември 2010 15:04)

продължава>

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 
З А П О В Е Д
№ ДС 04/0030
Ямбол 28.10.2010 г.
На основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, въз основа на утвърден от Министъра на отбраната Протокол № … от 14.10.2010 г. на комисията за проведен търг
 
О П Р Е Д Е Л Я М :
 
1. ЕТ “Автосвят – Живко Вълчанов”, със седалище и адрес на управление гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол,  ул. “...” № …, вписан с решение  от … г. в търговския регистър на ... по ф.д. …, по описа на …, рег. …, том …, стр. …, парт. …, с ЕИК …, представлявана от …, с ЕГН …, за купувач на

продължава>

 
ЗАПОВЕД
 
№ АК 1201/0007
 
Ямбол, 16.11.2010 г.
 
На основание чл. 2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове,
 
Н А Р Е Ж Д А М :
 
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко три оферти за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Сметосъбиране - сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на ГКПП – Лесово, област Ямбол”, при бюджет за всички дейности до 35 000 лева без ДДС и при изискванията, определени с настоящата заповед.
ГКПП - Лесово се намира в област Ямбол, община Елхово, с. Лесово, представлява имот с идентификатор 43459.502.25 по КВС на с. Лесово -  терен с обща площ 142,079 дка, от които - зелени площи 40дка, при граници: имоти с идентификатори 43459.53.45; 43459.53.7; 43459.53.449; 43459.502.23; 43459.53.9; 43459.502.22; 43459.502.19; 43459.502.24; 43459.53.636.
Мястото на извършване на дейностите е ГКПП – Лесово.
 

Последна промяна (Сряда, 17 Ноември 2010 15:06)

продължава>

 
РЕШЕНИЕ

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

13.10.2010                       № 206                        гр. София


СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ: 4 броя сгради с обща застроена площ 528 кв.м, разположени в ПИ № 27382.57.144, находящ се в обл. Ямбол, общ. Елхово, в землището на гр.Елхово, м. "Долен герен".


На основание чл. 59, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
 
РЕШИХ:
1.          Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ: 4 броя сгради с обща застроена площ 528 кв.м, разположени в ПИ № 27382.57.144, находящ се в обл. Ямбол, общ. Елхово, в землището на гр.Елхово, м. "Долен герен".


Търгът ще се проведе на 19.11.2010 г. от 14:00 ч. в сградата на отдел „Инфраструктура на отбраната" - Сливен, на адрес: гр.Сливен, бул. "Бургаско шосе"№ 18.

Последна промяна (Четвъртък, 11 Ноември 2010 10:38)

продължава>

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


З А П О В Е Д
 
№ АК 1202/0006

Ямбол   05.11.2010 г.
 
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, вр. чл. 2а, ал. 1 и чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 33 от Закона за регионалното развитие

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат, разгледат и оценят поне три оферти за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Изготвяне на междинна оценка за реализацията на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2005-2015 г.”, при фиксиран бюджет до 12 500 лева без ДДС и при изискванията, определени с настоящата заповед.

продължава>

 
Още статии...