РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД
№ АК1201/0004
Ямбол, 05.10.2010 г.
 
          На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с Решение № 4от 07.09.2010 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане относно отпускане на средства за извършване на неотложни възстановително-укрепителни работи насградата на манастир „Св. Възкресение Господне” /„Свети Спас”/, връх „Бакаджик”, с. Чарган, община „Тунджа”,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи на обект: Манастир „Св. Възкресение Господне” /„Свети Спас”/, връх „Бакаджик”, с. Чарган, община „Тунджа”,при бюджет за всички дейности 93 133 лв. (деветдесет и три хиляди сто тридесет и три лева) с включен ДДС.

продължава>

 
С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
за длъжността  Началник отдел „Регионално развитие”
в Дирекция Административен контрол, регионално развитие е държавна собственост
 
1. Мирослава Христова Димитрова
 
 
Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 6октомври 2010 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.
 
 
Председател:…………”П”………….
                 (Павлина Пенева)

Последна промяна (Понеделник, 27 Септември 2010 10:27)

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

Държавен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”

Последна промяна (Понеделник, 20 Септември 2010 09:52)

продължава>

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
О Б Я В А
Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността 
Началник отдел „Регионално развитие „ 

продължава>

 
РЕШЕНИЕ
 
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
27.08.2010г.        № 175     гр. София
 
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, с идентификатор 27382.500.1838.1.21, представляващ магазинно помещение в подблоковото пространство на жилищен блок със ЗП 72,69 кв.м, ведно с 3, 858% идеални части от общите части на сградата и съответния % от отстъпеното право на строеж върху терена, находящ се в гр. Елхово, ул. "Търговска" № 4, вх. В, ет.1, общ.Елхово, област Ямбол
 

Последна промяна (Четвъртък, 09 Септември 2010 15:25)

 
Още статии...