С П И С Ъ К
 
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Младши експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
 в отдел „Държавна собственост и устройство на територията”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Последна промяна (Петък, 06 Август 2010 08:00)

продължава>

 

О Б Я В А

Областен управител на област Ямбол, на основание чл.14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл.10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

младши експерт „Държавна собственост и устройство на територията „,

в отдел ДСУТ, Дирекция „АКРРДС”, при следните условия:

  

Последна промяна (Понеделник, 19 Юли 2010 14:16)

продължава>

 

Обявление за инвистиционно намерение от ДП Национална компания железопътна инфраструктура >>изтегли

Последна промяна (Четвъртък, 17 Юни 2010 08:56)

 

ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 19 , ал. 1, ЗДС, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, ППЗДС, вр. чл. 51, ППЗДС и Заповеди №№ ДС 04/0010/31.03.2010 г.; ДС 04/0011/31.03.2010 г. и ДС 04/0012/31.03.2010 г. на Обл. у-л:

О Б Я В Я В А М:

 

Последна промяна (Понеделник, 07 Юни 2010 12:28)

продължава>

 

З А П О В Е Д

№ ДС04 / 0013
Ямбол /19.04.2010 г.

На основание чл. 44, ал. 2, чл. 48, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед № ДС 04/0007 от 01.03.2010 г. на Областен управител и Протокол на комисия за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост на 13.04.2010 г. от 10 часа

Н А Р Е Ж Д А М:

Последна промяна (Четвъртък, 23 Септември 2010 21:13)

продължава>