Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Изх. № ОУ-04107

05.12.2018 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол за 2019 г., се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-  Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-  Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води и др.;

-   Свличане или срутване на земни пластове;

-   Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-   Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-   Земетресение;

-   Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-   Късо съединение/токов удар.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 декември 2018 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за недвижимото имущество, подлежащо на застраховане, може да получите от следното лице:

Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ     (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Сряда, 05 Декември 2018 14:23)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00010

Ямбол, 02.10.2018 г.

 

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02958-17.09.2018 г. от Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, придружено от техническо задание за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/, становище от Министерството на културата за съгласуване на заданието за изработване на ПУП-ПП, писмо, изх.№ КОС-01-2331 от 30.05.2018 г., на РИОСВ-Стара Загора и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

Последна промяна (Четвъртък, 11 Октомври 2018 13:44)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00008

Ямбол, 17.09.2018 г.

 

 

     На основание чл.32 от Закона за администрацията и във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02294-13.07.2018 г.  от „Напоителни системи“ ЕАД, ЕИК 831160078,  със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цар Борис III“, №136, ет.3, представлявано от Снежина Динева-Изпълнителен директор, чрез пълномощник: Стоян Стоянов-Ръководител ХТР „Ямбол“ (съгласно пълномощно № П-07-30-36/10.03.2017 г.), допълнено с техническо задание за изработване на ПУП-Парцеларен план, писмо/становище, изх.№ КОС – 01-3806 от 13.08.2018 г. на РИОСВ-Стара Загора, Протокол № 11 от 18.07.2018г. на общински експертен съвет на община „Тунджа“, Решение на тридесет и пето заседание на общински съвет Ямбол от 27.07.2018 г., писмо, изх.№ 70-3184 от 03.09.2018 г. на Министерство на земеделието, храните и горите и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

Последна промяна (Вторник, 25 Септември 2018 14:41)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00009

Ямбол, 17.09.2018 г.

 

На основание чл.32 от Закона за администрацията, чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02856-07.09.2018г. от Община Ямбол и Община „Тунджа“ чрез „ДЕМИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК 128565946, представлявано от Атанас Петров Иванов-управител, упълномощен представител на Община „Тунджа“, съгласно пълномощно от 11.07.2018 г. от Кмета на община „Тунджа“ и споразумение от 07.08.2018 г. между „ДЕМИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и Община Ямбол, техническо задание за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласуван от Община Ямбол, Община „Тунджа“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

Последна промяна (Вторник, 25 Септември 2018 14:41)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

Изх. № ОУ-02161

02.07.2018 г.

 

ДО

 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 12 юли 2018 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842

  

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 03 Юли 2018 17:46)

 
Още статии...