Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

Изх. № ОУ-01034

08.03.2019 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-       Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-     Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-       Свличане или срутване на земни пластове;

-     Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-       Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-       Земетресение;

-       Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-       Късо съединение/токов удар.

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 12 март 2019 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:  

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046/686842.

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Петък, 08 Март 2019 17:38)

 

 

Република българия

 

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ

 

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”в Областна администрация Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър.

- Професионален опит – не се изисква или Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

- Специфични изисквания: не се предвиждат.

Последна промяна (Петък, 01 Март 2019 13:03)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

Последна промяна (Петък, 01 Март 2019 12:07)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ ДС-04-00001

Ямбол, 16.01.2019 г.На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка със съвместна Заповед № РД-02-14-1364/27.12.2018 г./ ЗМФ-1295/21.12.2018 г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите, входирана в Областна администрация – Ямбол с писмо вх. № ОУ-00040-04.01.2019 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, и приложени към нея: одобрен подробен устройствен план – парцеларен план с влязла в сила Заповед № РД-02-15-112/23.07.2014 г. на министъра на регионалното развитие, засягащ поземлени имоти в земеделска територия в землището на град Ямбол; одобрен подробен устройствен план – план за изменение на регулацията на гр. Ямбол с влязло в сила Решение № XLII-8/16.02.2015 г. на Общински съвет-Ямбол, засягащо поземлени имоти в урбанизираната територия на град Ямбол; финансова обосновка на предложението за отчуждаване, одобрена от министъра на финансите; оценителски доклад за определяне на равностойните парични обезщетения от 31.10.2018 г.,


Н А Р Е Ж Д А М:

Последна промяна (Четвъртък, 17 Януари 2019 12:27)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Изх. № ОУ-00203

16.01.2019 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – недвижимо и движимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-       Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-       Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-       Свличане или срутване на земни пластове;

-       Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-       Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-       Земетресение;

-       Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-       Късо съединение/токов удар.

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

 Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 24 януари 2019 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 17 Януари 2019 12:06)

 
Още статии...