Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00004


ЯМБОЛ 06.06.2017 г.

 

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх.№ ОУ-01957-  02.06.2017 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол - Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

Последна промяна (Четвъртък, 08 Юни 2017 14:08)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-PC-33-00003
ЯМБОЛ 22.05.2017 г.

 

  С разрешение за строеж № 1 от № 1/10.06.2016  на Областен управител на област  Ямбол  е разрешено на „Овергаз мрежи“ АД ,ЕИК130533432, представлявано от Михаил Захманов, да извърши предвидените строително монтажни работи  в съответствие с одобрените технически проекти за строеж: „Разпределителен газопровод и отклонение до „ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри“ ЕООД, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол“.

Последна промяна (Петък, 26 Май 2017 12:02)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 


РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ ДС-РС-33-00002 от 09.05.2017г.

На основание чл.148, ал.3, т.1, ал. 4, ал.5, чл.145, ал.1,т.2 , във връзка с чл.143, чл.144, чл.161, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.281а, чл.287 и  чл.295, от Закона за електронните съобщения и Заявления с вх. № ОУ-00450-08.02.2017г. и  № ОУ-00452 от 08.02.2017г. на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД , ЕИК 130460283 ,  представлявано  от Майкъл Патрик Фоли, чрез пълномощник Николай Ангелов Миков , преупълномощен с  пълномощно №20411 от 21.12.2016г., Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, изготвен от „ЛИФО“ ЕАД, гр. Стара Загора ЕИК 123681758, притежаващо удостоверение за консултант №РК-0507/30.06.2015г. и срок на валидност до 30.06.2020г. издадено от ДНСК, Разрешение №01396/08.04.2009г. на „Космо България Мобай“ ЕАД от Комисията за регулиране  на съобщенията, Изменение № 01396-05/27.11.2014г. на Разрешение №01396/08.04.2009г. за промяна на името на „Теленор България“ ЕАД , договор за покупко-продажба на HDPE тръба от  03.09.2015г., 

Последна промяна (Вторник, 04 Юли 2017 12:30)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на Областен управител на област Ямбол

 

            Областен управител на област Ямбол съобщава на заинтересованите страни, че на основание чл. 16 д, ал.6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. е издадено Решение № АК-1202-00003 от 18.04.2017 г., с което на кмета на община Ямбол е разрешено е да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Бургас – Ямбол с МР № 28301, № 28302, № 28303, № 28304, № 28305 и  № 28401 от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от прекратяване на договора до сключване на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 01.05.2018 г.

            Поради необходимостта от защита на особено важни обществени интереси за осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги  по транспортно обслужване на населението, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на Решение № АК-1202-00003 от 18.04.2017 г.

            На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3 – дневен срок  от  публикуването му.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок от публикуването му.

            Решение № АК-1202-00003 от 18.04.2017 г. е публикувано на интернет-страницата на Областна администрация –Ямбол.

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 20 Април 2017 09:48)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Рег. № ОУ-01209

30.03.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, на Областна администрация – Ямбол за 2017 г. се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 6 април 2017 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или на електронна поща:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от следното лице: Светла Добрева – 046/686842

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 30 Март 2017 14:04)

 
Още статии...