Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00004

Ямбол, 30.03.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46 от ППЗДС и Протокол от 28.03.2018 г. от заседание на Комисия, определена със Заповед № ДС-04-00002 от 12.02.2018 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Обявявам за непроведен открития със Заповед № ДС-04-00002 от 12.02.2018 г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, актуван с АДС3697/20.12.2017 г., представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.11.166 по КККР на село Могила (заповед за одобрение на КККР № РД-18-357/15.09.2017 г. на ИД на АГКК), община „Тунджа“, област Ямбол, с площ 468 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, номер по предходен план 011166 по КВС на землището на с. Могила, парцел I, отреден за „Ветеринарна лечебница“ по парцеларен план, ведно с построената в него масивна едноетажна СГРАДА с идентификатор 48787.11.166.1, със застроена площ 127 кв.м, предназначение: селскостопанска сграда, год. на строеж 1980 г., при граници на ПИ: ПИ с идентификатори: 48787.11.160, 48787.11.161, 48787.11.165, 48787.11.167, 48787.11.44, съгласно Скица на поземлен имот № 15-23326/15.01.2018 г., издадена от СГКК – гр. Ямбол.

Последна промяна (Петък, 30 Март 2018 16:13)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 О Б Я В А


Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

 

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

-  Професионален опит – 2 години или Минимален ранг – ІV младши.

            -  Специфични изисквания - няма

            - Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: от области на висшето образование: „Хуманитарни науки“ - професионално направление „Филология“, или „Социални, стопански и правни науки“ - професионално направление „Администрация и управление”.

2. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой.

            3. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю

4. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен по съответната специалност;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

5. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация - Ямбол.

6. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 12.04.2018 г.

            7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/

            8. Кратко описание на длъжността: събира, обработва и анализира информацията за разработване на  областни стратегии, планове и програми; извършва информационни и експертни дейности; организира и осъществява  връзките на Областен управител с обществеността; изпълнява функциите, правата и отговорностите по осъществяването на връзки с медиите и със средствата за масово осведомяване; изпълнява и други задължения, свързани с задълженията му.

            9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 510 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

 

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

Последна промяна (Петък, 30 Март 2018 09:32)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00002

Ямбол, 12.02.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал. 1 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            I. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.11.166 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила (заповед за одобрение на КККР № РД-18-357/ 15.09.2017 г. на ИД на АГКК), община „Тунджа“, област Ямбол, с площ 468 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, номер по предходен план 011166 по КВС на землището на с. Могила, парцел I, отреден за „Ветеринарна лечебница“ по парцеларен план, ведно с построената в него масивна едноетажна СГРАДА с идентификатор 48787.11.166.1, със застроена площ 127 кв.м, предназначение: селскостопанска сграда, год. на строеж 1980 г., при граници на ПИ: ПИ с идентификатори: 48787.11.160, 48787.11.161, 48787.11.165, 48787.11.167, 48787.11.44, съгласно Скица на поземлен имот № 15-23326/15.01.2018 г., издадена от СГКК – гр. Ямбол.

Последна промяна (Четвъртък, 15 Февруари 2018 15:44)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

Изх. № ОУ-00551

08.02.2018 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – недвижимо и движимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-       Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-       Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-       Свличане или срутване на земни пластове;

-       Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-       Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-       Земетресение;

-       Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-       Късо съединение/токов удар.

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 15 февруари 2018 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:  

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046/686842.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ/П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 08 Февруари 2018 18:02)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Изх. № ОУ-00183

17.01.2018 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи на Областна администрация Ямбол се събират оферти, както следва:

1.    Оферти за застраховане на активи, представляващи недвижимо имущество - публична държавна собственост, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-       Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-       Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води и др.;

-       Свличане или срутване на земни пластове;

-       Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-       Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-       Земетресение;

-       Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-       Късо съединение/токов удар.

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 25 януари 2018 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

2.    Оферти за застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 25 януари 2018 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от следното лице: Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842


ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Сряда, 17 Януари 2018 17:46)

 
Още статии...