Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Р Е  Ш Е Н И Е

 

№ АК-1202-00004

 

Ямбол, 17.12.2019 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-05201 oт 09.12.2019 г., и писмо вх. № ОУ-05339 от 16.12.2019 г. към него, от Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа: Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.10 ч. и 14.30 ч.; Лозенец – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Лозенец – 8.30 ч.; Стралджа – Маленово - Стралджа – Зимница – Чарда - Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.00 ч., 9.10 ч. и 11.50 ч.; Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч.; Стралджа – Иречеково – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч. и 16.30 ч.; Атолово - Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Атолово – 09.40 ч. и Ямбол – Стралджа, с час на тръгване от гр. Ямбол – 05.55 ч., 07.20 ч., 11.15 ч., 11.50 ч. и 14.00 ч. и следните автобусни линии, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа: София – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28201 и час на тръгване от гр. Стралджа – 03.40 ч. и 6.30 ч. и Варна – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и час на тръгване от гр. Стралджа – 7.55 ч. Към писмо вх. № ОУ-05339 от 16.12.2019 г., депозирано към искане с вх. № ОУ-05201 oт 09.12.2019 г., е приложен Договор № Д-338 от 16.07.2008 г., ведно с утвърдени маршрутни разписания към същия.

Последна промяна (Четвъртък, 19 Декември 2019 17:52)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ AK-1202-00003

 

Ямбол, 16.12.2019 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-05042/ 02.12.2019 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол - Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

Последна промяна (Четвъртък, 19 Декември 2019 17:44)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 Изх. № ОУ- 04897
от 26.11.201
9 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 декември 2019г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ   (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 26 Ноември 2019 16:26)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 Изх. 04896

от  26.11.2019 г.ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-     Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-     Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-     Свличане или срутване на земни пластове;

-     Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-     Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-     Земетресение;

-     Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-     Късо съединение/токов удар.

 

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 декември 2019 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:  

region@yambol.government.bg

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046/686842.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ   (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 26 Ноември 2019 16:23)

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:


Областният управител на област Ямбол съобщава, че е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00003-28.10.2019 от 28.10.2019 г., с което на основание чл. 148, ал. 3, т. 1  и ал.4  от ЗУТ се разрешава „Електроразпределение-Юг“ ЕАД, гр.Пловдив да извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни и монтажни работи на обект: „Кабелна линия СрН 20 kV от ТП „Могила“ до съществуващия СРС на въздушна линия СрН 20 kV „Веселиново“. Поземлените имоти, през които минава трасето на ел. кабел по КККР са: на територия на град Ямбол и в землището на гр. Ямбол: 87374.15.112, 87374.520.2, 87374.520.6, 87374.520.8, 87374.520.1, 87374.521.1; в землището на с. Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол: 10776.19.63, 10776.16.79, 10776.19.62, 10776.19.64, 10776.16.68, 10776.16.3. Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата за видовете строежи.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред  Административен съд  Ямбол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез Областен управител на област Ямбол.
 

 
Още статии...