Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Изх. № ОУ-04342

07.12.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВЕДОМЛЕНИЕ КЪМ СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ. № ОУ-04291/04.12.2017 Г.

 

С настоящото Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за застраховане на недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол за 2018 г. се удължава до 17:30 ч. на 14 декември 2017 г.

Офертите, които следва да покриват минимума застрахователни рискове, посочени в Съобщение с изх. № ОУ-04291/04.12.2017 г. и да отговарят на изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост, може да подадете в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:  

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Информация за недвижимото имущество, подлежащо на застраховане, може да получите от следното лице:

Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842

 

Настоящото уведомление е неразделна част от Съобщение с изх. № ОУ-04291/ 04.12.2017 г.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 07 Декември 2017 18:10)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Изх. № ОУ-04291

04.12.2017 г.

 

 

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

       Във връзка с необходимостта от застраховане на недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол за 2018 г., се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:
-   Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;
-  Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води и др.;
-  Свличане или срутване на земни пластове;
- Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;
-   Увреждане на имущество от превозно средство или животно;
-   Земетресение;
-   Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
-   Късо съединение/токов удар.
Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 08 декември 2017 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.
Информация за недвижимото имущество, подлежащо на застраховане, може да получите от следното лице:
Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842


ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 05 Декември 2017 08:51)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 
Изх. № ОУ-03898

02.11.2017 г.

ДО

 

ЙОРДАНКА ЙОВЧЕВА БОРОВА
ГР. К А З А Н Л Ъ К

ДОБРИНКА ЙОВЧЕВА АНДОНОВА
ГР. К А З А Н Л Ъ К

МАРА ЙОВЧЕВА ДОБРЕВА
ГР. Б У Р Г А С

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

 

С настоящото Ви съобщавам, че е издаден индивидуален административен акт – Заповед № АПО-02-00001 от 15.09.2017 г. на Областен управител на област Ямбол, с която е уважено като основателно искане с вх. № 91/0013 от 21.01.2009 г. за изплащане на еднократно обезщетение по реда на ЗИД на Закон за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, подадено от Яна Йовчева, Йорданка Борова, Добринка Андонова и Мара Добрева, в качеството на наследници на Йовчо Добрев Йовчев, и е определен размера на полагащото се еднократно обезщетение за необезщетения период на претърпяната от наследодателя Ви репресия.

Последна промяна (Четвъртък, 02 Ноември 2017 15:22)

продължава>

 

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

  622 

от       20   октомври       2017 година

 

ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДA ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ЯМБОЛ – ЗИМНИЦА“, ПРИ ГАРА ЗАВОЙ“, ПОЗИЦИЯ 6, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ, И С. ЗАВОЙ, ОБЩИНА „ТУНДЖА”, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, КЪМ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2“

Приложение към т. 1

Последна промяна (Вторник, 31 Октомври 2017 18:24)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00006


ЯМБОЛ 26.09.2017 г.

 

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-03239-20.09.2017 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Сливен - Ямбол с МР № 28201, МР № 28202, МР № 28203, МР № 28204, МР № 28205, МР № 28206 и МР № 28207, част от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Ямбол и автобусна линия Ямбол – Елхово (експресна линия) част от Областната транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

Последна промяна (Понеделник, 02 Октомври 2017 15:32)

продължава>

 
Още статии...