Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Изх. № ОУ-00183

17.01.2018 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи на Областна администрация Ямбол се събират оферти, както следва:

1.    Оферти за застраховане на активи, представляващи недвижимо имущество - публична държавна собственост, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-       Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-       Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води и др.;

-       Свличане или срутване на земни пластове;

-       Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-       Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-       Земетресение;

-       Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-       Късо съединение/токов удар.

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 25 януари 2018 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

2.    Оферти за застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 25 януари 2018 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от следното лице: Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842


ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Сряда, 17 Януари 2018 17:46)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Изх. № ОУ-04342

07.12.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВЕДОМЛЕНИЕ КЪМ СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ. № ОУ-04291/04.12.2017 Г.

 

С настоящото Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за застраховане на недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол за 2018 г. се удължава до 17:30 ч. на 14 декември 2017 г.

Офертите, които следва да покриват минимума застрахователни рискове, посочени в Съобщение с изх. № ОУ-04291/04.12.2017 г. и да отговарят на изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост, може да подадете в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:  

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Информация за недвижимото имущество, подлежащо на застраховане, може да получите от следното лице:

Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842

 

Настоящото уведомление е неразделна част от Съобщение с изх. № ОУ-04291/ 04.12.2017 г.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 07 Декември 2017 18:10)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Изх. № ОУ-04291

04.12.2017 г.

 

 

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

       Във връзка с необходимостта от застраховане на недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол за 2018 г., се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:
-   Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;
-  Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води и др.;
-  Свличане или срутване на земни пластове;
- Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;
-   Увреждане на имущество от превозно средство или животно;
-   Земетресение;
-   Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
-   Късо съединение/токов удар.
Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 08 декември 2017 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.
Информация за недвижимото имущество, подлежащо на застраховане, може да получите от следното лице:
Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842


ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 05 Декември 2017 08:51)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 
Изх. № ОУ-03898

02.11.2017 г.

ДО

 

ЙОРДАНКА ЙОВЧЕВА БОРОВА
ГР. К А З А Н Л Ъ К

ДОБРИНКА ЙОВЧЕВА АНДОНОВА
ГР. К А З А Н Л Ъ К

МАРА ЙОВЧЕВА ДОБРЕВА
ГР. Б У Р Г А С

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

 

С настоящото Ви съобщавам, че е издаден индивидуален административен акт – Заповед № АПО-02-00001 от 15.09.2017 г. на Областен управител на област Ямбол, с която е уважено като основателно искане с вх. № 91/0013 от 21.01.2009 г. за изплащане на еднократно обезщетение по реда на ЗИД на Закон за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, подадено от Яна Йовчева, Йорданка Борова, Добринка Андонова и Мара Добрева, в качеството на наследници на Йовчо Добрев Йовчев, и е определен размера на полагащото се еднократно обезщетение за необезщетения период на претърпяната от наследодателя Ви репресия.

Последна промяна (Четвъртък, 02 Ноември 2017 15:22)

продължава>

 

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

  622 

от       20   октомври       2017 година

 

ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДA ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ЯМБОЛ – ЗИМНИЦА“, ПРИ ГАРА ЗАВОЙ“, ПОЗИЦИЯ 6, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ, И С. ЗАВОЙ, ОБЩИНА „ТУНДЖА”, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, КЪМ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2“

Приложение към т. 1

Последна промяна (Вторник, 31 Октомври 2017 18:24)

 
Още статии...