Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на Областен управител на област Ямбол

 

            Областен управител на област Ямбол съобщава на заинтересованите страни, че на основание чл. 16 д, ал.6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. е издадено Решение № АК-1202-00003 от 18.04.2017 г., с което на кмета на община Ямбол е разрешено е да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Бургас – Ямбол с МР № 28301, № 28302, № 28303, № 28304, № 28305 и  № 28401 от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от прекратяване на договора до сключване на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 01.05.2018 г.

            Поради необходимостта от защита на особено важни обществени интереси за осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги  по транспортно обслужване на населението, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на Решение № АК-1202-00003 от 18.04.2017 г.

            На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3 – дневен срок  от  публикуването му.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок от публикуването му.

            Решение № АК-1202-00003 от 18.04.2017 г. е публикувано на интернет-страницата на Областна администрация –Ямбол.

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 20 Април 2017 11:48)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Рег. № ОУ-01209

30.03.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, на Областна администрация – Ямбол за 2017 г. се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 6 април 2017 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или на електронна поща:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от следното лице: Светла Добрева – 046/686842

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 30 Март 2017 16:04)

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


  съобщение

 на Областен управител на област Ямбол
 

Областният управител на област Ямбол, на основание чл.149, ал.6 qвъв връзка с чл.148, ал. 3,т.1 , ал.4 и ал.5 от ЗУТ , съобщава на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 1 от 22.03.2017 г. на „ЕВН България ЕР“ ЕАД, ЕИК №115552190, представлявано от Роналд Брехелмахер  и Костадин Величков с административен адрес гр.Пловдив,ул.„Христо Данов“ №37, община „Тунджа“ с ЕИК000970457, представлявана  Георги Георгиев –кмет , като собственик на ПИ № 000209 по КВС на  с.Кабиле и община Ямбол с ЕИК 000970496, представлявана от Георги Славов-кмет, като собственик на имот с идентификатор  87374.14.72 по КККР на гр. Ямбол, за обект на техническата инфраструктура : „Кабелна електропроводна линия 20кV-изместване на съществуваща ВЛ20кV, отклонение „Ормана“, извод „Веселиново“, подстанция „Ямбол““. Обектът е трета категория, съгласно чл.137,ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗУТ. Строежът попада в поземлени имоти с идентификатори: 87374.14.83 (образуван от 87374.14.78 и 87374.14.14), 87374.14.72 и 87374.14.81 (образуван от 87374.14.13)по КК и КР на гр.Ямбол и поземлени имоти ПИ 035002(образуван от 035001), ПИ 035003( образуван от 035001), ПИ 000209 и ПИ 000316 (образуван от 000208) по КВС на с. Кабиле, община „ Тунджа“, област Ямбол.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Областния управител на област Ямбол в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.

Строителното разрешение и приложенитe към него  одобрени проекти се намират на разположение в Областна администрация  Ямбол.

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ      /П/

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Петък, 24 Март 2017 11:36)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00002


ЯМБОЛ 20.03.2017 г.

 

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх.№ ОУ-00997 от 16.03.2017 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Варна – Ямбол с МР № 28201 и МР № 28101, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

От фактическа страна се установи следното:

Последна промяна (Четвъртък, 23 Март 2017 16:43)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00001


ЯМБОЛ 02.03.2017 г.

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх.№ ОУ-00682 от 24.02.2017 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол. Към искането са приложени копия на следните писмени доказателства: Договор Рег.№ ДГ/05-000021/17.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000022/17.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000020/17.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000019/16.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000071/07.06.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000086/18.07.2016 г., ведно с приложенията към него и Договор Рег.№ 04-301/13.07.2007 г., ведно с приложенията към него.

 

Последна промяна (Четвъртък, 09 Март 2017 14:17)

продължава>

 
Още статии...