Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/00008
ЯМБОЛ 21.06.2016 г.

 На основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, чл. 125 от Закона за устройство на територията и чл. 283, ал. 3 от Закона за електронните съобщения във връзка с изграждане на обект „Склад за готова продукция на „Лидл България ЕООД енд КО“ КД  в землището на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, който е от важно икономическо значение за региона и постъпило заявление  вх. № ОУ-00475/0049 от 07.06.2016 г. от пълномощника Даниела Христова Хаджиилиева-Димитрова, надлежно преупълномощена с пълномощно от 18.04.2016 г. от ДП „Съобщително строителство и възстановяване“, което е упълномощено от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД с пълномощно от 15.04.2016 г.,  Разрешение № 01577/25.09.2009 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, задание за възлагане изработването на ПУП-ПП, съставено от възложителя, писмо  с изх. № КОС - 01-2600 от 26.05.2016 г. на РИОСВ – Стара Загора за преценка необходимостта от ОВОС,

Последна промяна (Понеделник, 27 Юни 2016 16:02)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  №1 от 10.06.2016г.

 

На основание чл. 145, ал. 2, т. 1 и чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4, във връзка с чл. 143,   чл. 144, ал. 1, чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката и Заявление с вх. №  ОУ-00412 от 01.06.2016 г.  на  „Овергаз Мрежи“ АД – София, ЕИК №130533432;

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

  АК1201/0002
ЯМБОЛ 03.06.2016 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с вх. № ОУ-00414 от 01.06.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „ спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

Последна промяна (Четвъртък, 09 Юни 2016 16:36)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0007
ЯМБОЛ 21.04.2016 г.

Със Заповед № ДС04/0002/01.04.2015 г. на Областен управител на област Ямбол е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, актуван с АПДС № 3034/12.07.2011 г., представляващ кабина № 29, с полезна площ 6 (шест) кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили”, направление вход в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

Последна промяна (Петък, 22 Април 2016 16:36)

продължава>

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

  АК1201/0001
ЯМБОЛ 08.03.2016 г.

 

   В Областна администрация – Ямбол е постъпило писмо с вх. № 0827/0059 от 02.03.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.    
   С оглед изтичане на срока на Договор № 09-73/18.03.2009 г. по автобусна линия Пловдив – Ямбол - МР № 28101, изпълнявана от фирма „Валерос“ ЕООД,  Договор  № 09-71/18.03.2009 г. по автобусна линия Ямбол – Свиленград - МР№ 28101, изпълнявана от фирма „Мич“ ЕООД,  Договор №  09-75/18.03.2009 г. по автобусна линия София –Ямбол - МР № 28301, изпълнявана от „Валерос“ЕООД и Договор № 09-72/18.03.2009 г.  по автобусна линия Велико Търново – Ямбол - МР № 28101, изпълнявана от ЕТ „Чапъра - М. Мирчев“, кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на посочения по-горе Регламент, въз основа на пряко възлагане.
   Предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в срок до 17.03.2016 г. е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, §5, от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. Съгласно горецитирания Регламент, възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не следва да надвишава две години.
   Предвид гореизложеното, на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.

Р А З Р Е Ш А В А М:

   Кметът на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии:
   • Автобусна линия Пловдив – Ямбол, с МР № 28101
   • Автобусна линия Ямбол – Свиленград, МР№ 28101
   • Автобусна линия София – Ямбол, МР № 28301
   • Автобусна линия Велико Търново – Ямбол, МР№ 28101
от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срокът на горецитираните Договори до сключване на  нови договори с изпълнители, след проведена процедура, но не по-късно от 08.03.2017 г.   
   Изпълнението на обществената поръчка следва да се възложи на изпълнител, отговарящ на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България. 
   В срока на разрешителното, процедурата за възлагане на обществена поръчка или концесия следва да бъде завършена при условията и реда определени с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., и глава ІІ, раздел І от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. 
   Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги по транспортно обслужване на населението по автобусни линии Пловдив – Ямбол - МР № 28101, Ямбол – Свиленград - МР № 28101, София –Ямбол- МР № 28301 и Велико Търново – Ямбол – МР № 28101 от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК

Д О П У С К А М:

   Предварително изпълнение на настоящото решение.
   Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Ямбол по реда на АПК.
   На основание чл. 60, ал. 4 от АПК предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок от публикуването му.
   На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
Още статии...