Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0015
ЯМБОЛ 23.09.2015 г.

 

  На основание чл. 150, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Заявление вх. № 4702/0049-19.08.2015 г. от „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, техническо задание за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласувано от възложителя, протоколи на експертните съвети по ТСУ към общините Ямбол и „Тунджа“ за съгласуване на задание и във връзка с изграждане на обект „Склад за готова продукция на „Лидъл България ЕООД енд КО“ КД  в землището на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, който е от важно икономическо значение за региона, както и на основание сключен договор за присъединяване на обекта към  газоснабдителната  мрежа на гр. Ямбол, с оглед кратките срокове за изпълнение на договора,

Н А Р Е Ж Д А М:

   РАЗРЕШАВАМ на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД да изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект “Разпределителен газопровод до площадката на „Лидъл България ЕООД енд КО“ КД - с. Кабиле“, разположен на територията на община Ямбол в поземлени имоти  № 87374.72.673 и № 87374.69.644 и на община „Тунджа“, област Ямбол в поземлени имоти № 000281, 000275, 000212, 000104, 6.55, 000311, съдържащ следните самостоятелни съставни части:
    1. Подробен устройствен план – парцеларен план за обекта във фаза окончателен проект;
    2. План-схема на разпределителния газопровод, преминаващ през урбанизираната територия на с. Кабиле;
    3. Инвестиционен проект за обекта  във фаза технически проект .
   При разработката на ПУП – парцеларен план за обекта  да се вземе предвид одобрения,  със Заповед № ДС04/0005 от 07.08.2013 г. на Областен управител на област Ямбол, ПУП - парцеларен план за обект “Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Кабиле, община „Тунджа“.
   ПУП – парцеларен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
   Регистрите на засегнатите имоти при наличие на кадастрална карта да се заверят от Службата по геодезия, картография и кадастър - Ямбол, а за имоти по карта на възстановената собственост - с общинска служба по земеделие „Тунджа –Ямбол“.
   Преди внасяне на комплексния проект за одобряване в Областна администрация -  Ямбол да се извършат процедурите по чл. 128 от ЗУТ. Необходимо е проектната документация да се съгласува  и с ръководството на военно формирование 52590 - Ямбол.
   За инвестиционния проект следва да бъдат спазени разпоредбите на чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ и специалните закони.

   Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация - Ямбол  и да се изпрати на община Ямбол и община „Тунджа“.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

на Областен управител на област Ямбол

  Областният управител на област Ямбол, на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 във връзка с чл.54, ал.1 и чл.147, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадено Разрешение за строеж № 2 от 27.07.2015г. на  „ЕКО ЛЕНД“ ДЗЗД, с административен адрес: гр. София, ул. „Шандор Петьофи” № 13, ЕИК 176499699, представлявано от Момчил Борисов Борисов, чрез пълномощника Петко Александров Геров за да извърши изпълнение на временно строителство за нужди, свързани с организация на строителството за обект:„Временна база във връзка със строителството на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа”, Сливен и Стралджа - І етап (клетка1) ”, разположен в землището на с.Хаджидимитрово. Обектът е ШЕСТА категория, съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗУТ и чл.12 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. На основание чл. 149, ал. 4 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд  в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.
   Строителното разрешение се намира на разположение в Областна администрация Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол


 

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0012
ЯМБОЛ 28.07.2015 г.

 

  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал. 1 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

   1. Да се проведе на 04.09.2015 год. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна държавна собственост, актуван с АДС № 3547/18.06.2015 г., представляващ поземлен имот № 000159 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кабиле, община „Тунджа”, област Ямбол, с площ 1240 кв.м., начин на трайно ползване: друг терен нестопански, при граници: ПИ № 010091 – производствен терен.
   Данъчната оценка на имота е 2380,80 лв. (две хиляди триста и осемдесет лева и осемдесет стотинки).
   Пазарната оценка на имота, изготвена на основание чл. 43, ал. 2 от ЗДС, е 3440 лв. (три хиляди четиристотин и четиридесет лева).
   2. На основание чл. 88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост определям първоначалната цена за продажба на имота по т. 1 в размер на 3 440 лв. (три хиляди четиристотин и четиридесет лева). Съгласно чл. 45 от ЗДДС е освободена доставка.
   3. Депозитът за участие в търга, в размер на 100 (сто) лева, следва да се внесе по сметка на Областна администрация – Ямбол: IBAN BG47 STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка ДСК ЕАД гр. Ямбол, до 1630 часа на 03.09.2015 г.
   4. Утвърждавам тръжна документация и проект на договор за продажба, като част от нея, с цена 20 (двадесет) лева.
   5. Тръжна документация може да се закупи в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 1730  часа на 02.09.2015 г.
   6. Оглед на обекта може да бъде извършен след предварителна заявка в деловодството на администрацията и след представяне на документ за закупена тръжна документация, най-късно до 1600 часа на 03.09.2015 г.
   7. Заявленията за участие ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване”, от момента на публикуване на обявата за търга до 1730 часа на 03.09.2015 г.
   Телефон за информация – 046/68 68 44 – М.Попова, гл. юрисконсулт; 046/68 68 20 – В.Георгиева, ст.експерт.
   8. .....................

   Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол


 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0011
ЯМБОЛ 15.05.2015 г.

 

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46 от ППЗДС и Протокол от 12.05.2015 г. от заседание на комисия, определена със Заповед № ДС04/0004 от 01.04.2015 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Обявявам за непроведен открития със Заповед № ДС04/0004 от 01.04.2015 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна държавна собственост, находяща се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, представляваща единична висока кабина с инв. № 2049132, с полезна площ от 8 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление изход от Република България”, представляваща преместваема работна кабина, за осъществяване на спедиторска дейност, съгласно чл. 34 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове.
  2. На основание чл. 46 от ППЗДС прекратявам процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от същата заповед.

  Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол, както и на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол в три дневен срок от издаването й.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Йоргов – Заместник областен управител на област Ямбол.
  Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Петък, 15 Май 2015 15:00)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0010
ЯМБОЛ 15.05.2015 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, във вр. с чл. 16, ал. 2,  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3, чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 12.05.2015 г. на Комисия, определена със Заповед № ДС04/0002 от 01.04.2015 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ“АД, ЕИК 130427863, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София (столица), район Оборище, ул. „Г. С. Раковски” № 99, ет. 12, представлявано от Петър Веселинов Аврамов – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор, за наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 29, с полезна площ 6 (шест) кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили”,  направление вход в Република България, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол за осъществяване на застрахователна дейност, съгласно чл. 33 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове и становище с изх. № 06-00-42/ 17.03.2015 г. на За министър на финансите.
  2. Имотът се отдава под наем за срок от пет години при месечна наемна цена, в размер на 1 595,50 лв. (Хиляда петстотин деветдесет и пет лева и петдесет стотинки ) без ДДС.

Н А Р Е Ж Д А М:

  Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията в три дневен срок от издаването й, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Йоргов – Заместник областен управител.
  Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
Още статии...