Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

на Областен управител на област Ямбол

  Областният управител на област Ямбол, на основание чл.149, ал.6 , във връзка с чл.148, ал.3, т.1 и ал.4 , чл.145, ал.2,т.1 , чл.143, чл. 144, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е одобрен  инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж  № 1/27.04.2015 г. на Община Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г.С. Раковски” №7 и ЕИК 000970496, представлявана от Георги Славов - кмет на община Ямбол, за обект : „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа”, Сливен и Стралджа- І етап (клетка1)”, разположен в землищата на с.Хаджидимитрово и Дражево , община „Тунджа”, област Ямбол при условията на чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. Обектът е втора  категория, съгласно чл.137, ал.1 ,т .2 ,буква „г” от ЗУТ за категоризацията на видовете строежи.
  Строителното разрешение и приложението към него – Комплексно разрешително №225-НО/2008г. издадено от МОСВ се намират на разположение в Областна администрация  Ямбол.

ДИАНА ДИНКОВА  /п/
За Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 05 Май 2015 09:43)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0006
ЯМБОЛ 20.04.2015 г.

 

  На основание чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  във връзка с чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

  І. Да се проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ, собственост на Областна администрация – Ямбол:
Лек автомобил, марка „Пежо”; модел 407 2.0 D; дата на първа регистрация - 19.05.2005 г., с регистрационен номер У 0001 АМ; двигател № 10DYTE4105524, дизелов, с максимална мощност - 100 kW и обем – 1997 см3; рама № VF36DRHRH21181066; цвят: бежов металик; брой места: 4+1, с начална тръжна цена 5 800 лв. (Пет хиляди и осемстотин лева) без ДДС,
от комисия в състав:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
  ІІ. Заявленията за участие в търга, заедно с копие от документ за самоличност (за физически лица), а за юридически лица – удостоверение за съдебна регистрация (оригинал или заверено копие), както и с документ за внесен депозит,  се подават в деловодството на Областна администрация – Ямбол в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, партер, считано от 23.04.2015 г. (четвъртък) в срок не по-късно от 17:30 часа на 30.04.2015 г. (четвъртък). В случай, че кандидатът се представлява от пълномощник, последният следва да приложи и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга.
Заявления за участие, както и оферта по образец, могат да бъдат получени в деловодството на Областна администрация – Ямбол.
  ІІІ. Депозитът за участие в търга е в размер на 580 лв. (Петстотин и осемдесет лева) и се внася до 16.30 часа на 30.04.2015 г. преди подаване на заявлението за участие в търга по следната банкова сметка в Банка ДСК ЕАД, гр. Ямбол, а именно:
   IBAN: BG47STSA93003305143779;
   BIC код: STSABGSF.

  ІV. Оглед на вещта може да бъде извършен всеки работен ден до 30.04.2015 г. от 09:30 часа до 17:00 часа, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, в присъствието на Председателя на комисията или определен от него член.
  V.  Кандидатът за участие попълва офертата си (по образец) и я запечатва в малък непрозрачен плик. Председателят на комисията или определен от него член проверява дали са налице всички документи за участие в търга. При положителна констатация, документите, заедно със запечатания плик с офертата, се поставят в голям непрозрачен плик. На плика се отбелязва входящият номер, под който е заведено заявлението в регистъра на Областна администрация - Ямбол. Така приетата оферта се пуска в специално запечатана по реда на чл. 9, ал. 3 от Наредбата урна, в присъствието на кандидата.
  VІ. На 04.05.2015 г. от 10.00 часа (първия работен ден), след изтичането на срока по т. ІІ от настоящата заповед, Комисията отваря урната и класира офертите по реда на чл. 10 от Наредбата, като обявява резултатите в еднодневен срок от съставянето на тръжен протокол.
  VІІ. С обявения за спечелил търга участник се сключва договор за продажба на движимата вещ - предмет на търга.  Предложената цена заедно с начисления ДДС (20 %) се заплаща в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите, по следната банкова сметка в Банка ОББ, гр. Ямбол, а именно:
   IBAN: BG95UBBS80023106143800;
   BIC код: UBBSBGSF
.
  Ако плащането не се извърши в посочения срок, депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, Комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.
  Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането.
  VІІІ. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва по нареждане на Председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.
  ІХ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Ямбол и на официалната интернет страница на администрацията – www.yambol.government.bg, както и да се публикува обявление в един ежедневник.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Вторник, 21 Април 2015 11:44)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

  ДС 04/0004
Ямбол 01.04.2015 г.

На основание чл. 30 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 7 от Вътрешните правила за актуване, отписване, управление и разпореждане с имоти и вещи, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове

                                                                Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  движима вещ – частна държавна собственост, находяща се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
Мотив за отдаване под наем на вещта – частна държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:    
1. Отдаване под наем за срок от пет години  на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща единична висока кабина с инв.№ 2049132, с полезна площ от 8 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление изход от Република България”, представляваща преместваема работна кабина.
2. Предназначение на имота: за осъществяване на спедиторска дейност, съгласно чл. 34 от Наредба за гранично-контролно пропускателните пунктове. 
II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна цена, в размер на 212,73 лв. (двеста и дванадесет  лева и седемдесет и три стотинки), без ДДС. 
III. ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най -късно до 16.30 часа на 08.05.2015 г., със задължителното присъствие на служител от Областна администрация – Ямбол, за което се съставя протокол.
IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА на 12.05.2015 г. от 15.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.
V. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Депозит за участие в търга, в размер на 20 лв. (Двадесет лева), следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBAN BG47STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  ДСК, гр. Ямбол  до 16.30 часа на 11.05.2015 година.
VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация с цена 20 лв. (двадесет лева). Същата може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 12.30 часа на 08.05.2015 година. 
VII. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване” до 17.30 часа на 11.05.2015 година. Телефон за информация – 046/686844.
VIII. ……………………………………………………………………....
………………………………………………….....……………………..

Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

………………………………………………………………..……………………………………………………………….

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

 

Последна промяна (Четвъртък, 02 Април 2015 11:18)

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0003
Ямбол 01.04.2015 г.

 

На основание чл. 30 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 7 от Вътрешните правила за актуване, отписване, управление и разпореждане с имоти и вещи, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове

                                                  Н А Р Е Ж Д А М:


Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  движима вещ – частна държавна собственост, находяща се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
Мотив за отдаване под наем на вещта – частна държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:    
1. Отдаване под наем за срок от пет години  на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща единична висока кабина с инв.№ 2049130, с полезна площ от 8 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление изход от Република България”, представляваща преместваема работна кабина.
2. Предназначение на имота: за осъществяване на застрахователна дейност, съгласно чл. 33 от Наредба за гранично-контролно пропускателните пунктове и становище с изх.№ 06-00-42/17.03.2015 г. на За министър на финансите.
II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна цена, в размер на 212,73 лв. (двеста и дванадесет  лева и седемдесет и три стотинки), без ДДС. 
III. ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най -късно до 16.30 часа на 08.05.2015 г., със задължителното присъствие на служител от Областна администрация – Ямбол, за което се съставя протокол.
IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА на 12.05.2015 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.
V. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Депозит за участие в търга, в размер на 20 лв. (Двадесет лева), следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBAN BG47STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  ДСК, гр. Ямбол  до 16.30 часа на 11.05.2015 година.
VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация с цена 20 лв. (Двадесет лева). Същата може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 12.30 часа на 08.05.2015 година. 
VII. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване” до 17.30 часа на 11.05.2015 година. Телефон за информация – 046/686844.
VIII. ……………………………………………………………
………………………………………………………………...
Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

………………............…………………………………………...............

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол
 

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0002
Ямбол 01.04.2015 г.



На основание чл. 16, ал. 2, във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове:    

                                            Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, актуван с АДС № 3034/12.07.2011 г.
Мотив за отдаване под наем на имота - публична държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:    
1. Отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 29, с полезна площ 6 (шест) кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили”,  направление вход в Република България, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
2. Предназначение на имота: за осъществяване на застрахователна дейност, съгласно чл. 33 от Наредба за гранично-контролно пропускателните пунктове и становище с изх.№ 06-00-42/17.03.2015 г. на За министър на финансите.

 II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна цена, в размер на 159,55 лв. (сто петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки), без ДДС.  

III. ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най -късно до 16.30 часа на 08.05.2015 г., със задължителното присъствие на служител от Областна администрация – Ямбол, за което се съставя протокол.

IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА на 12.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.

V. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Депозит за участие в търга, в размер на 20 лв. (Двадесет лева), следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBAN BG47STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  ДСК, гр. Ямбол  до 16.30 часа на 11.05.2015 година.
VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация с цена 20 лв. (Двадесет лева). Същата може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 12.30 часа на 08.05.2015 година. 
VII. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване” до 17.30 часа на 11.05.2015 година. Телефон за информация – 046/686844.
VIII. ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

…………………………………………………………………………………………………

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

 

Последна промяна (Четвъртък, 02 Април 2015 11:19)

 
Още статии...