There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-00010

Ямбол,16.04.2020 г.

 

На основание чл.124а, ал.3 и ал.9, във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), предвид подадено в Областна администрация Ямбол искане  на “Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол с вх.№ ОУ-01034-28.02.2020 г., допълнено с писмо вх.№ ОУ-01523 - 30.03.2020 г., придружено от задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изготвяне на проект за подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ ООД от гр.Ямбол до с.Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол“, съгласувано с Регионална инспекция по околната среда и водите  - Стара Загора за определяне и провеждане на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие с писмо изх. № КОС-01-723(1) от 24.02.2020г. и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-00071

Ямбол, 30.03.2020 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № РДГ 12-2041от 26.03.2020 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,


Н А Р Е Ж Д А М:


1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 01.04.2020 г. до 31.10.2020 г.
2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
4. Териториалните поделения, Държавните горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ ДС 04/00001

Ямбол, 27.01.2020 г.

 

В Областна администрация Ямбол с вх. № ОУ-03358-20.08.2019 г. от „Напоителни системи“ ЕАД-Централно управление, ЕИК 831160078, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136, представлявано от изпълнителен директор Снежина Динева, е внесен проект на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за подобекти:

„Корекция на р. Азмак дере от моста на пътя с. Кабиле – с. Жельо Войвода до с. Глуфишево“ и  „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста с. Кабиле – с. Жельо Войвода до заустването й в р. Тунджа“ – част от строеж/обект: „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280, находящи се на територията на община Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол.

Last Updated (Tuesday, 04 February 2020 15:23)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

Изх. № ОУ-00303 - 23.01.2020

 

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз, и застраховане на активи – недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-     Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-     Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-     Свличане или срутване на земни пластове;

-     Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-     Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-     Земетресение;

-     Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-     Късо съединение/токов удар.

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 30 януари 2020г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Биляна Панова  – старши счетоводител, тел. 046 686842.

 

ВОЛЕН ДИЧЕВ (П)

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 24 January 2020 11:37)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Р Е  Ш Е Н И Е

 

№ АК-1202-00004

 

Ямбол, 17.12.2019 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-05201 oт 09.12.2019 г., и писмо вх. № ОУ-05339 от 16.12.2019 г. към него, от Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа: Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.10 ч. и 14.30 ч.; Лозенец – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Лозенец – 8.30 ч.; Стралджа – Маленово - Стралджа – Зимница – Чарда - Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.00 ч., 9.10 ч. и 11.50 ч.; Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч.; Стралджа – Иречеково – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч. и 16.30 ч.; Атолово - Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Атолово – 09.40 ч. и Ямбол – Стралджа, с час на тръгване от гр. Ямбол – 05.55 ч., 07.20 ч., 11.15 ч., 11.50 ч. и 14.00 ч. и следните автобусни линии, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа: София – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28201 и час на тръгване от гр. Стралджа – 03.40 ч. и 6.30 ч. и Варна – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и час на тръгване от гр. Стралджа – 7.55 ч. Към писмо вх. № ОУ-05339 от 16.12.2019 г., депозирано към искане с вх. № ОУ-05201 oт 09.12.2019 г., е приложен Договор № Д-338 от 16.07.2008 г., ведно с утвърдени маршрутни разписания към същия.

Last Updated (Thursday, 19 December 2019 17:52)

Read more...

 
More Articles...