There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

З А П О В Е Д

№ ДС-04-00016-02.07.2020 г.

гр.Ямбол,  02.07. 2020 г.

 

 

         В Областна администрация Ямбол с вх.№. ОУ-02630/25.07.2017 г., от Възложител: „Диана кабел ТВ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, к-л „Златен Рог“, блок № 27, ет.15, ЕИК  1280293501 представлявано от Управител: Жулиета Господинова,  е внесен проект на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ допълнен с актуални регистри, внесени с писмо, вх.№ ОУ-011319-16.03.2020 г. за обект:

„Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа“, с.Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“ до с.Иречеково, община Стралджа, област Ямбол,

минаващ през територията на община Ямбол, община "Тунджа" и община Стралджа, област Ямбол.

Last Updated (Monday, 06 July 2020 14:26)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ ДС-04-00010

Ямбол,16.04.2020 г.

 

На основание чл.124а, ал.3 и ал.9, във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), предвид подадено в Областна администрация Ямбол искане  на “Диана кабел ТВ“ ООД, гр.Ямбол с вх.№ ОУ-01034-28.02.2020 г., допълнено с писмо вх.№ ОУ-01523 - 30.03.2020 г., придружено от задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изготвяне на проект за подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ ООД от гр.Ямбол до с.Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол“, съгласувано с Регионална инспекция по околната среда и водите  - Стара Загора за определяне и провеждане на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие с писмо изх. № КОС-01-723(1) от 24.02.2020г. и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

Last Updated (Monday, 06 July 2020 14:29)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-00071

Ямбол, 30.03.2020 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № РДГ 12-2041от 26.03.2020 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,


Н А Р Е Ж Д А М:


1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 01.04.2020 г. до 31.10.2020 г.
2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
4. Териториалните поделения, Държавните горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ ДС 04/00001

Ямбол, 27.01.2020 г.

 

В Областна администрация Ямбол с вх. № ОУ-03358-20.08.2019 г. от „Напоителни системи“ ЕАД-Централно управление, ЕИК 831160078, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136, представлявано от изпълнителен директор Снежина Динева, е внесен проект на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за подобекти:

„Корекция на р. Азмак дере от моста на пътя с. Кабиле – с. Жельо Войвода до с. Глуфишево“ и  „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста с. Кабиле – с. Жельо Войвода до заустването й в р. Тунджа“ – част от строеж/обект: „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280, находящи се на територията на община Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол.

Last Updated (Tuesday, 04 February 2020 15:23)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

Изх. № ОУ-00303 - 23.01.2020

 

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз, и застраховане на активи – недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-     Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-     Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-     Свличане или срутване на земни пластове;

-     Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-     Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-     Земетресение;

-     Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-     Късо съединение/токов удар.

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 30 януари 2020г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Биляна Панова  – старши счетоводител, тел. 046 686842.

 

ВОЛЕН ДИЧЕВ (П)

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 24 January 2020 11:37)

 
More Articles...