There are no translations available.

С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
за длъжността Старши експерт „Информационни технологии и административно обслужване”
 
в Дирекция Административен контрол, регионално развитие е държавна собственост
 
 
 
1. Недко Ташев Неделчев
 
 
Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на                       02 август 2011 год. (вторник) от 10.00 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.
 
 
 
 
Председател:………………………………….
                                               
    (Павлина Пенева)

Last Updated (Monday, 25 July 2011 12:43)

 
There are no translations available.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14  от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка с чл.10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

старши експерт „Информационни технологии и административно обслужване”,

 в дирекция „АКРРДС”, при следните условия:

Last Updated (Wednesday, 06 July 2011 10:17)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД
  № AK 1201/0008
Ямбол 02.062011 г.

 

 

На основание чл. 2а, ал.1, вр. с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с РМС № 268 от 5 май 2011 г. за изменение и допълнение на Решение № 940 на МС от 2010 г. за одобряване на План за действие по изплнение на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, изменено и допълнено с РМС № 36, 76, 127 и 219 от 2011 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи на обект:

Last Updated (Friday, 03 June 2011 09:44)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
ЗАПОВЕД
№ АК 1201
Ямбол
, 30.05.2011 г.

На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с одобрен с Решения № 1/2011 г. и № 2/2011 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България”, обект: Ремонт на обект с обществена значимост - сграда на Областна администрация – Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на СМР в обект с обществена значимост с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда, а именно:

Last Updated (Monday, 30 May 2011 15:29)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕШЕНИЕ

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

11.05.2011                     №115                   гр. София

 


СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ: магазин със засторена площ 136 кв.м., ведно с 46,850% ид.ч. от общи части и 23,185% от отстъпено право на строеж върху терена, находящ се в с. маломир, общ. "Тунджа", област Ямбол, блок № 3, кв.58, парцелVII.
 

ИЗТЕГЛИ>>


 
More Articles...