There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
ЗАПОВЕД
№ АК 1201
Ямбол
, 30.05.2011 г.

На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с одобрен с Решения № 1/2011 г. и № 2/2011 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България”, обект: Ремонт на обект с обществена значимост - сграда на Областна администрация – Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на СМР в обект с обществена значимост с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда, а именно:

Last Updated (Monday, 30 May 2011 13:29)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕШЕНИЕ

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

11.05.2011                     №115                   гр. София

 


СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ: магазин със засторена площ 136 кв.м., ведно с 46,850% ид.ч. от общи части и 23,185% от отстъпено право на строеж върху терена, находящ се в с. маломир, общ. "Тунджа", област Ямбол, блок № 3, кв.58, парцелVII.
 

ИЗТЕГЛИ>>


 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД

РД 01/0053

Ямбол 02.05.2011 г.

            На основание чл. 31, т. 9 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и писмо № АСД-09-390/28.04.2011 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Сливен, във връзка със зачестилите горски пожари, при което са засегнати повече от 15 000 дка горски масиви,

Н А Р Е Ж Д А М:

Last Updated (Wednesday, 04 May 2011 10:10)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

  З А П О В Е Д

№  ДС04/0010

Ямбол, 02.05.2011 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 27.04.2011 г. на тръжната Комисия, определена със Заповед АК 1201/0005 от 22.03.2011 г.        

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. „ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ /ТИР/”АД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: ********************, представлявано от ***********************, с ЕГН ****************** за наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 29.4, с полезна площ 7,60 кв.м, находяща се в „Терминал за товарни коли/ТИР/, влизащи в Република България” до преградата между направленията в терминала, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.48 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

2. Месечна наемна цена в размер на 4109 лв. (четири хиляди сто и девет лева) без ДДС.


Last Updated (Wednesday, 04 May 2011 08:26)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
ЗАПОВЕД
ДС 04/0011
от 02.05.2011 г.
 
В Областна администрация – Ямбол е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) години на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 23, с полезна площ 16,38 кв.м, находящо се на първи етаж (кота 0,00) в сграда „Митнически и паспортно-визов контрол” на ГКПП „Лесово-Хамзабейли” (сграда с идентификатор 43459.502.25.1 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол), при граници на помещение № 23: разпределително фоайе № 24, стаи №№ 27, 46, обслужващ коридор № 45, стърбище, стая № 28 и стая № 22, за извършване на застрахователна дейност в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в Протокола на тръжната комисия от 27.04.2011 г., и на основание чл. 13, aл. 3 от ППЗДС
Н А Р Е Ж Д А М :

Last Updated (Monday, 02 May 2011 11:38)

Read more...

 
More Articles...