There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД

РД 01/0053

Ямбол 02.05.2011 г.

            На основание чл. 31, т. 9 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и писмо № АСД-09-390/28.04.2011 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Сливен, във връзка със зачестилите горски пожари, при което са засегнати повече от 15 000 дка горски масиви,

Н А Р Е Ж Д А М:

Last Updated (Wednesday, 04 May 2011 12:10)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

  З А П О В Е Д

№  ДС04/0010

Ямбол, 02.05.2011 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 27.04.2011 г. на тръжната Комисия, определена със Заповед АК 1201/0005 от 22.03.2011 г.        

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. „ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ /ТИР/”АД, ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: ********************, представлявано от ***********************, с ЕГН ****************** за наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 29.4, с полезна площ 7,60 кв.м, находяща се в „Терминал за товарни коли/ТИР/, влизащи в Република България” до преградата между направленията в терминала, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.48 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

2. Месечна наемна цена в размер на 4109 лв. (четири хиляди сто и девет лева) без ДДС.


Last Updated (Wednesday, 04 May 2011 10:26)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
ЗАПОВЕД
ДС 04/0011
от 02.05.2011 г.
 
В Областна администрация – Ямбол е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) години на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 23, с полезна площ 16,38 кв.м, находящо се на първи етаж (кота 0,00) в сграда „Митнически и паспортно-визов контрол” на ГКПП „Лесово-Хамзабейли” (сграда с идентификатор 43459.502.25.1 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол), при граници на помещение № 23: разпределително фоайе № 24, стаи №№ 27, 46, обслужващ коридор № 45, стърбище, стая № 28 и стая № 22, за извършване на застрахователна дейност в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в Протокола на тръжната комисия от 27.04.2011 г., и на основание чл. 13, aл. 3 от ППЗДС
Н А Р Е Ж Д А М :

Last Updated (Monday, 02 May 2011 13:38)

Read more...

 
There are no translations available.

З А П О В Е Д
 
№ АК 1201/0004

Ямбол, 22.03.2011 г.
 
На основание чл. 16, ал. 2, вр. чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 33 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове      
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ сена ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
Мотив за отдаване под наем на имота - публична държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

Read more...

 
There are no translations available.

ЗАПОВЕД
№ АК 1201/0005
Ямбол, 22.03.2011 г


    
На основание чл. 16, ал. 2 във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове:     
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
      Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли” в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
Мотив за отдаване под наем на имота - публична държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

Read more...

 
More Articles...