There are no translations available.

З А П О В Е Д
 
№ АК 1201/0004

Ямбол, 22.03.2011 г.
 
На основание чл. 16, ал. 2, вр. чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 33 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове      
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ сена ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
Мотив за отдаване под наем на имота - публична държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

Read more...

 
There are no translations available.

ЗАПОВЕД
№ АК 1201/0005
Ямбол, 22.03.2011 г


    
На основание чл. 16, ал. 2 във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове:     
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
      Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли” в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
Мотив за отдаване под наем на имота - публична държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

Read more...

 
There are no translations available.

З А П О В Е Д
№  АК1201/0002
Ямбол, 24.02.2011 г.

На основание чл. 2а, ал.1, вр. с чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове, във вр. с изпълнение  на неотложните мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на дейности по „Подновяване и освежаване на хоризонтална пътна маркировка и вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение на площадката на ГКПП „Лесово”, при бюджет за всички дейности 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) с включен ДДС.

Last Updated (Friday, 25 February 2011 11:12)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
ЗАПОВЕД
№ АК 1201/0001
Ямбол, 16.02.2011 г.

                На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с изпълнение на изискванията на Кодекса на шенгенските граници (Регламент № 562/2006 г. на Европейския Парламент и на Съвета) и издадено разрешение за строеж с допуснато предварително изпълнение,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект:„Вътрешни преградни съоръжения на ГКПП „Лесово-Хамзабейли”, съответно между основните трасета за товарни автомобили /ТИР/ и за леки автомобили и между направленията „влизащи” и „излизащи” в тях”,при бюджет за всички дейности 129 816 лв. (сто двадесет и девет хиляди осемстотин и шестнадесет лева)с включен ДДС.

Last Updated (Thursday, 17 February 2011 12:52)

Read more...

 
There are no translations available.

З А П О В Е Д
№ ДС 04/0035
     Ямбол, 27.12. 2010 г.
 
          На основание чл. 59 , ал.6  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, въз основа на Протокол № П-366-175/14.10.2010 г. на комисията за провеждане на търга,   на първо място е класиран ЕТ ”Автосвят” Живко Вълчанов.  Със Заповед № ДС 04/0030 от 28.10.2010г. на Областен управител на област Ямбол същият е определен за купувач. С писмено заявление с вх. № 4701/0015 от 24.11.2010г от управителя на ЕТ”Автосвят” Живко Вълчанов до Областен управител на област Ямбол,   уведомява за отказа си да закупи имота. Предвид гореизложеното и на основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като класиран на второ място с ценово предложение
 
 О П Р Е Д Е Л Я М:
 
1. Живко Ангелов Христов с ЕГН XXXXXXXXXX ,  с адрес гр Елхово, ул. „..............” № ......... община Елхово, област Ямбол, за спечелил търга за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост , в управление на Министерството на отбраната, представляващ:

Last Updated (Monday, 07 February 2011 17:24)

Read more...

 
More Articles...