There are no translations available.

ЗАПОВЕД
 
№ АК 1201/0007
 
Ямбол, 16.11.2010 г.
 
На основание чл. 2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове,
 
Н А Р Е Ж Д А М :
 
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко три оферти за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Сметосъбиране - сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на ГКПП – Лесово, област Ямбол”, при бюджет за всички дейности до 35 000 лева без ДДС и при изискванията, определени с настоящата заповед.
ГКПП - Лесово се намира в област Ямбол, община Елхово, с. Лесово, представлява имот с идентификатор 43459.502.25 по КВС на с. Лесово -  терен с обща площ 142,079 дка, от които - зелени площи 40дка, при граници: имоти с идентификатори 43459.53.45; 43459.53.7; 43459.53.449; 43459.502.23; 43459.53.9; 43459.502.22; 43459.502.19; 43459.502.24; 43459.53.636.
Мястото на извършване на дейностите е ГКПП – Лесово.
 

Last Updated (Wednesday, 17 November 2010 17:06)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕШЕНИЕ

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

13.10.2010                       № 206                        гр. София


СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ: 4 броя сгради с обща застроена площ 528 кв.м, разположени в ПИ № 27382.57.144, находящ се в обл. Ямбол, общ. Елхово, в землището на гр.Елхово, м. "Долен герен".


На основание чл. 59, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
 
РЕШИХ:
1.          Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ: 4 броя сгради с обща застроена площ 528 кв.м, разположени в ПИ № 27382.57.144, находящ се в обл. Ямбол, общ. Елхово, в землището на гр.Елхово, м. "Долен герен".


Търгът ще се проведе на 19.11.2010 г. от 14:00 ч. в сградата на отдел „Инфраструктура на отбраната" - Сливен, на адрес: гр.Сливен, бул. "Бургаско шосе"№ 18.

Last Updated (Thursday, 11 November 2010 12:38)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


З А П О В Е Д
 
№ АК 1202/0006

Ямбол   05.11.2010 г.
 
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, вр. чл. 2а, ал. 1 и чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 33 от Закона за регионалното развитие

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат, разгледат и оценят поне три оферти за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Изготвяне на междинна оценка за реализацията на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2005-2015 г.”, при фиксиран бюджет до 12 500 лева без ДДС и при изискванията, определени с настоящата заповед.

Read more...

 
There are no translations available.

З А П О В Е Д
 
№ АК 1201/0005
 
Ямбол 02.11.2010 г.
 
    На основание чл. 2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове,
 

Last Updated (Tuesday, 02 November 2010 14:59)

Read more...

 
There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
 
за длъжността  Държавен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
в отдел „Държавна собственост и устройство на територията”
 
1. Йорданка Митева Касидова
 
      Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на18октомври 2010 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.
 
 
           Председател:…………"П"……………
                            
                           (Павлина Пенева)

Last Updated (Thursday, 07 October 2010 15:04)

 
More Articles...