There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
за длъжността  Началник отдел „Регионално развитие”
в Дирекция Административен контрол, регионално развитие е държавна собственост
 
1. Мирослава Христова Димитрова
 
 
Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 6октомври 2010 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.
 
 
Председател:…………”П”………….
                 (Павлина Пенева)

Last Updated (Monday, 27 September 2010 08:27)

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

Държавен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”

Last Updated (Monday, 20 September 2010 07:52)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
О Б Я В А
Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността 
Началник отдел „Регионално развитие „ 

Read more...

 
There are no translations available.

РЕШЕНИЕ
 
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
27.08.2010г.        № 175     гр. София
 
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, с идентификатор 27382.500.1838.1.21, представляващ магазинно помещение в подблоковото пространство на жилищен блок със ЗП 72,69 кв.м, ведно с 3, 858% идеални части от общите части на сградата и съответния % от отстъпеното право на строеж върху терена, находящ се в гр. Елхово, ул. "Търговска" № 4, вх. В, ет.1, общ.Елхово, област Ямбол
 

Last Updated (Thursday, 09 September 2010 13:25)

 
There are no translations available.

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д
 
№ АК 1201/0002

Ямбол, 03.09. 2010 г.
 
На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с одобрен с Решение № 4/2010 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България”, Мярка 01 „Подобряване на градската среда”, обект: Сграда на Областна администрация - Ямбол
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на СМР/СРР/КРР в обект: Сграда на Областна администрация - Ямбол, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,при бюджет за всички дейности 51 388 лева с включен ДДС.
Място на извършване на дейностите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18.
 
І.ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: извършване на строителни работи в обект - административна сграда, както следва:
1. Ремонт на  фасада Запад на сградата;
2. Ремонт на санитарни помещения на първи етаж;
3. Ремонт на помещения на втори етаж;
4. Ремонт на санитарни помещения на трети етаж;
5. Ремонт на част от покрив и помещения на четвърти етаж;

6. Подмяна на дограма на входна врата с такава с автоматично отваряне.
        
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО: съгласно видовете и количеството на СМР/СРР/КРР, одобрени от Възложителя и подробно описани в Приложение-КСС – неразделна част от документацията, приложена към поканата.
 

Last Updated (Thursday, 23 September 2010 21:10)

Read more...

 
More Articles...