There are no translations available.

СПИСЪК
 
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
 
за длъжността Държавен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
в отдел „Държавна собственост и устройство на територията”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

1. Ганка Иванова Даскалова – Няма представените документи, удостоверяващи професионален опит – 4 години или присъден ранг – ІІІ М. Липсва декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.
 
 
 
          Председател:………"П"……………………….
                                               
                                 (Павлина Пенева)

Last Updated (Thursday, 07 October 2010 14:58)

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД
№ АК1201/0004
Ямбол, 05.10.2010 г.
 
          На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с Решение № 4от 07.09.2010 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане относно отпускане на средства за извършване на неотложни възстановително-укрепителни работи насградата на манастир „Св. Възкресение Господне” /„Свети Спас”/, връх „Бакаджик”, с. Чарган, община „Тунджа”,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи на обект: Манастир „Св. Възкресение Господне” /„Свети Спас”/, връх „Бакаджик”, с. Чарган, община „Тунджа”,при бюджет за всички дейности 93 133 лв. (деветдесет и три хиляди сто тридесет и три лева) с включен ДДС.

Read more...

 
There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
за длъжността  Началник отдел „Регионално развитие”
в Дирекция Административен контрол, регионално развитие е държавна собственост
 
1. Мирослава Христова Димитрова
 
 
Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 6октомври 2010 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.
 
 
Председател:…………”П”………….
                 (Павлина Пенева)

Last Updated (Monday, 27 September 2010 10:27)

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


ОБЯВА

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

Държавен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”

Last Updated (Monday, 20 September 2010 09:52)

Read more...

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
О Б Я В А
Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността 
Началник отдел „Регионално развитие „ 

Read more...

 
More Articles...