There are no translations available.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


З А П О В Е Д
 
№ АК 1202/0006

Ямбол   05.11.2010 г.
 
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, вр. чл. 2а, ал. 1 и чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 33 от Закона за регионалното развитие

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат, разгледат и оценят поне три оферти за определяне на изпълнител на услуга с предмет: „Изготвяне на междинна оценка за реализацията на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2005-2015 г.”, при фиксиран бюджет до 12 500 лева без ДДС и при изискванията, определени с настоящата заповед.

Read more...

 
There are no translations available.

З А П О В Е Д
 
№ АК 1201/0005
 
Ямбол 02.11.2010 г.
 
    На основание чл. 2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове,
 

Last Updated (Tuesday, 02 November 2010 14:59)

Read more...

 
There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
 
за длъжността  Държавен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
в отдел „Държавна собственост и устройство на територията”
 
1. Йорданка Митева Касидова
 
      Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на18октомври 2010 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.
 
 
           Председател:…………"П"……………
                            
                           (Павлина Пенева)

Last Updated (Thursday, 07 October 2010 15:04)

 
There are no translations available.

СПИСЪК
 
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
 
за длъжността Държавен експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
в отдел „Държавна собственост и устройство на територията”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

1. Ганка Иванова Даскалова – Няма представените документи, удостоверяващи професионален опит – 4 години или присъден ранг – ІІІ М. Липсва декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители.
 
 
 
          Председател:………"П"……………………….
                                               
                                 (Павлина Пенева)

Last Updated (Thursday, 07 October 2010 14:58)

 
There are no translations available.

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД
№ АК1201/0004
Ямбол, 05.10.2010 г.
 
          На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с Решение № 4от 07.09.2010 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане относно отпускане на средства за извършване на неотложни възстановително-укрепителни работи насградата на манастир „Св. Възкресение Господне” /„Свети Спас”/, връх „Бакаджик”, с. Чарган, община „Тунджа”,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи на обект: Манастир „Св. Възкресение Господне” /„Свети Спас”/, връх „Бакаджик”, с. Чарган, община „Тунджа”,при бюджет за всички дейности 93 133 лв. (деветдесет и три хиляди сто тридесет и три лева) с включен ДДС.

Read more...

 
More Articles...