There are no translations available.

РЕШЕНИЕ
 
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
27.08.2010г.        № 175     гр. София
 
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, с идентификатор 27382.500.1838.1.21, представляващ магазинно помещение в подблоковото пространство на жилищен блок със ЗП 72,69 кв.м, ведно с 3, 858% идеални части от общите части на сградата и съответния % от отстъпеното право на строеж върху терена, находящ се в гр. Елхово, ул. "Търговска" № 4, вх. В, ет.1, общ.Елхово, област Ямбол
 

Last Updated (Thursday, 09 September 2010 15:25)

 
There are no translations available.

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д
 
№ АК 1201/0002

Ямбол, 03.09. 2010 г.
 
На основание чл. 2а, ал.1,вр. с чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с одобрен с Решение № 4/2010 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България”, Мярка 01 „Подобряване на градската среда”, обект: Сграда на Областна администрация - Ямбол
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да се съберат, разгледат и оценят не по-малко от три оферти за определяне на изпълнител за извършване на СМР/СРР/КРР в обект: Сграда на Областна администрация - Ямбол, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,при бюджет за всички дейности 51 388 лева с включен ДДС.
Място на извършване на дейностите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18.
 
І.ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: извършване на строителни работи в обект - административна сграда, както следва:
1. Ремонт на  фасада Запад на сградата;
2. Ремонт на санитарни помещения на първи етаж;
3. Ремонт на помещения на втори етаж;
4. Ремонт на санитарни помещения на трети етаж;
5. Ремонт на част от покрив и помещения на четвърти етаж;

6. Подмяна на дограма на входна врата с такава с автоматично отваряне.
        
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО: съгласно видовете и количеството на СМР/СРР/КРР, одобрени от Възложителя и подробно описани в Приложение-КСС – неразделна част от документацията, приложена към поканата.
 

Last Updated (Thursday, 23 September 2010 23:10)

Read more...

 
There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА  ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ
за длъжността  младши експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
в  отдел „Държавна собственост и устройство на територията”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
 
1. Василка Ангелова Георгиева
 
2. Валя Георгиева Парушева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на16.08.2010 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.
 
Председател:……………"П"……………
                                 (Павлина Пенева)

Last Updated (Friday, 06 August 2010 10:08)

 
There are no translations available.

С П И С Ъ К
 
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Младши експерт „Държавна собственост и устройство на територията”
 
 в отдел „Държавна собственост и устройство на територията”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Last Updated (Friday, 06 August 2010 10:00)

Read more...

 
There are no translations available.

О Б Я В А

Областен управител на област Ямбол, на основание чл.14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл.10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

младши експерт „Държавна собственост и устройство на територията „,

в отдел ДСУТ, Дирекция „АКРРДС”, при следните условия:

  

Last Updated (Monday, 19 July 2010 16:16)

Read more...

 
More Articles...