There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ AK-1202-00001

 

Ямбол, 24.04.2019 г.

 

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-01732/ 23.04.2019 г. на Кмета на община „Тунджа“ за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема.

От фактическа страна се установи следното:

На заседание на Областната транспортна комисия, проведено на 24.04.2019 г. е разгледано предложение на кмета на община „Тунджа“ за изменения в следните маршрутни разписания от Областната транспортна схема:

·      Ямбол – Асеново – 6:30 ч., 12:30 ч., 16:30 ч.

·      Ямбол – Безмер – 6:00 ч., 6:50 ч., 8:15 ч., 10:00 ч., 12:00 ч., 14:00 ч., 17:15 ч.

·      Ямбол – Безмер Г – 6:50 ч., 8:15 ч., 14:00 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Ботево – 19:30 ч.

·      Ямбол – Бояджик – 11:00 ч., 17:30 ч.

·      Ямбол – Генерал Тошево – 13:55 ч.

·      Ямбол – Голям манастир – 6:50 ч.

·      Ямбол – Завой – 6:20 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 14:00 ч., 18:00 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Златари - 6:50 ч., 12:30 ч., 16:10 ч.

·      Ямбол – Козарево - 6:30 ч., 8:30 ч., 11:30 ч., 14:20 ч., 17:50 ч.

·      Ямбол – Кабиле – 10:10 ч., 14:10 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарган – 11:05 ч.

·      Ямбол – Маломир - 10:30 ч., 17:20 ч.

·      Ямбол – Миладиновци – 6:20 ч., 12:30 ч., 15:20 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Овчи кладенец – 10:30 ч., 12:50 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Робово – 7:30 ч., 16:00 ч.

·      Ямбол – Ханово - 6:15 ч., 7:00 ч., 8:30 ч., 11:30 ч., 14:05 ч., 17:30 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Кабиле – Хаджи Димитрово - 6:00 ч., 6:40 ч., 8:30 ч., 11:50 ч., 12:50 ч., 14:10 ч., 16:40 ч., 18:05 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Драма – Коневец – 6:35 ч.

·      Ямбол – Коневец - Драма - 12:10 ч., 15:25 ч.

·      Ямбол – Победа - Челник – 19:30 ч.

·      Ямбол – Челник - 7:30 ч., 8:30 ч., 11:45 ч., 13:00 ч., 14:00 ч., 15:50 ч. – в учебни дни в зимно часово време, 15:50 ч. – делнични дни, 17:45 ч., 17:45 ч. – в учебни дни лятно часово време.

Last Updated (Thursday, 25 April 2019 07:59)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ РД 01/00051

Ямбол, 26.03.2019 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № РДГ-12-2127 от 25.03.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - гр. Сливен и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,


      Н А Р Е Ж Д А М:

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Изх. № ОУ-01483

05.04.2019 г.

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 11 април 2019г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

 


ДИМИТЪР ИВАНОВ      (П)

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Sunday, 07 April 2019 06:59)

 
There are no translations available.

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността Старши счетоводител
(наименование на длъжността)
в административно звено Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
(наименование на звеното)


I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, по една от следните специалности: Счетоводство, Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в публичния сектор, Счетоводство и одитинг, Счетоводство и управленски анализи, Счетоводство и финанси, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Счетоводство и одит в банките. Минимално изискуемият професионален опит от 1 (една) година следва да е в областта на счетоводството
- Копие от документи, (трудова книжка, служебна книжка, длъжностна характеристика и др.), удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата
Изисквана минимална степен на завършено образование: магистър
Години професионален опит – 1 година или
Минимален ранг - VМ
Специфични изисквания:

Read more...

 
There are no translations available.

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността юрисконсулт
(наименование на длъжността)
в административно звено Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
(наименование на звеното)


I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, по право
- Копие от документи, удостоверяващи юридическа правоспособност

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър
Години професионален опит-не се изисква или
Минимален ранг - VМ
Специфични изисквания:

Last Updated (Wednesday, 20 March 2019 12:14)

Read more...

 
More Articles...