There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,


ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“


в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър.
- Професионален опит – не се изисква или Минимален ранг – V младши.
    - Специфични изисквания: не се предвиждат.
3. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: Промишлено и гражданско строителство, Строителство на сгради и съоръжения, Геодезия, Публична администрация.
2. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой.
    3. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен по съответната специалност;
5. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация Ямбол.
6. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 20.06.2019 г.
    7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/
    8. Кратко описание на длъжността: Подпомага дейности по придобиване, разпореждане и управление на имоти държавна собственост. Подпомага дейността на дирекцията при опазване и защита на държавната собственост на територията на област Ямбол. Предоставя административни услуги във връзка с функциите на дирекцията.
9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 590 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова
 

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ ДС 04/00002

Ямбол, 23.04.2019 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило заявление, вх. № ОУ-04162-07.12.2018 г. от „Демикс инженеринг“ ООД, представлявано от управител-Росица Атанасова Бончева, ЕИК 128565946, със седалище и адрес на управление: с. Кабиле, община „Тунджа“, ул. „Средец“ №6, упълномощен представител на Община „Тунджа“, съгласно пълномощно от 11.07.2018 г. от Кмета на община „Тунджа“ и споразумение от 07.08.2018 г. между „Демикс инженеринг“ ООД и Община Ямбол, за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за линеен обект, разположен на територията на две общини: община Ямбол и община „Тунджа“.

Last Updated (Thursday, 25 April 2019 15:42)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ AK-1202-00002

 

Ямбол, 24.04.2019 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-01742/ 24.04.2019 г. на Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема.

От фактическа страна се установи следното:

На заседание на Областната транспортна комисия, проведено на 24.04.2019 г. е разгледано предложение на кмета на община Стралджа за изменения в следните маршрутни разписания от Областната транспортна схема:

·      Ямбол – Александрово – 6:40 ч., 15:25 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Богорово - Правдино – 16:15 ч.

·      Ямбол – Войника – 7:00 ч., 12:45 ч.

·      Ямбол – Войника – Александрово – 12:45 ч.

·      Ямбол – Войника – Правдино - 17:30 ч.

·      Ямбол – Люлин – Недялско – 17:45 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарда + И ПР – 7:40 ч., 14:00 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарда – 17:50 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарган – Иречеково – 19:30 ч.

·      Ямбол – Иречеково – 13:00 ч.

·      Ямбол – Иречеково – Правдино – 8:15 ч.

·      Ямбол – Първенец – 12:20 ч.

·      Ямбол – Правдино – 17:30 ч.

На 24.04.2019 г. областен управител на област Ямбол е утвърдил измененията в горепосочените маршрутни разписания, водещи и до преразпределяне на квотите в Областната транспортна схема, като същите от квотата на община Ямбол преминават в квотата на община Стралджа. Видно от приложените по преписката документи, договорите между превозвачите и община Ямбол за превоз на пътници по посочените автобусни линии, се прекратяват считано от 01 май 2019 г. Предвид необходимостта от технологично време за подготовка и провеждане на процедура/и и избор на изпълнител/и на обществената услуга за превоз на пътници от настоящия възложител – община Стралджа, кметът  на общината е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги  за  пътнически превоз с

 

Last Updated (Thursday, 25 April 2019 10:04)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ AK-1202-00001

 

Ямбол, 24.04.2019 г.

 

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-01732/ 23.04.2019 г. на Кмета на община „Тунджа“ за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема.

От фактическа страна се установи следното:

На заседание на Областната транспортна комисия, проведено на 24.04.2019 г. е разгледано предложение на кмета на община „Тунджа“ за изменения в следните маршрутни разписания от Областната транспортна схема:

·      Ямбол – Асеново – 6:30 ч., 12:30 ч., 16:30 ч.

·      Ямбол – Безмер – 6:00 ч., 6:50 ч., 8:15 ч., 10:00 ч., 12:00 ч., 14:00 ч., 17:15 ч.

·      Ямбол – Безмер Г – 6:50 ч., 8:15 ч., 14:00 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Ботево – 19:30 ч.

·      Ямбол – Бояджик – 11:00 ч., 17:30 ч.

·      Ямбол – Генерал Тошево – 13:55 ч.

·      Ямбол – Голям манастир – 6:50 ч.

·      Ямбол – Завой – 6:20 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 14:00 ч., 18:00 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Златари - 6:50 ч., 12:30 ч., 16:10 ч.

·      Ямбол – Козарево - 6:30 ч., 8:30 ч., 11:30 ч., 14:20 ч., 17:50 ч.

·      Ямбол – Кабиле – 10:10 ч., 14:10 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарган – 11:05 ч.

·      Ямбол – Маломир - 10:30 ч., 17:20 ч.

·      Ямбол – Миладиновци – 6:20 ч., 12:30 ч., 15:20 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Овчи кладенец – 10:30 ч., 12:50 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Робово – 7:30 ч., 16:00 ч.

·      Ямбол – Ханово - 6:15 ч., 7:00 ч., 8:30 ч., 11:30 ч., 14:05 ч., 17:30 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Кабиле – Хаджи Димитрово - 6:00 ч., 6:40 ч., 8:30 ч., 11:50 ч., 12:50 ч., 14:10 ч., 16:40 ч., 18:05 ч., 19:40 ч.

·      Ямбол – Драма – Коневец – 6:35 ч.

·      Ямбол – Коневец - Драма - 12:10 ч., 15:25 ч.

·      Ямбол – Победа - Челник – 19:30 ч.

·      Ямбол – Челник - 7:30 ч., 8:30 ч., 11:45 ч., 13:00 ч., 14:00 ч., 15:50 ч. – в учебни дни в зимно часово време, 15:50 ч. – делнични дни, 17:45 ч., 17:45 ч. – в учебни дни лятно часово време.

Last Updated (Thursday, 25 April 2019 09:59)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ РД 01/00051

Ямбол, 26.03.2019 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № РДГ-12-2127 от 25.03.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - гр. Сливен и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,


      Н А Р Е Ж Д А М:

Read more...

 
More Articles...