There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Изх. № ОУ – 02640

01.07.2019 г.

 

 

ДО

 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 11 юли 2019 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.


ДИМИТЪР ИВАНОВ  (П)

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 02 July 2019 17:20)

 
There are no translations available.

 

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността младши експерт

(наименование на длъжността)

в административно звено Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

(наименование на звеното)

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, по една от следните специалности: Промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и съоръжения, геодезия, публична администрация.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

Изисквана минимална степен на завършено образование: професионален бакалавър

Last Updated (Thursday, 27 June 2019 12:06)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,


ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“


в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър.
- Професионален опит – не се изисква или Минимален ранг – V младши.
    - Специфични изисквания: не се предвиждат.
3. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: Промишлено и гражданско строителство, Строителство на сгради и съоръжения, Геодезия, Публична администрация.
2. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой.
    3. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен по съответната специалност;
5. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация Ямбол.
6. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 20.06.2019 г.
    7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/
    8. Кратко описание на длъжността: Подпомага дейности по придобиване, разпореждане и управление на имоти държавна собственост. Подпомага дейността на дирекцията при опазване и защита на държавната собственост на територията на област Ямбол. Предоставя административни услуги във връзка с функциите на дирекцията.
9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 590 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова
 

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ ДС 04/00002

Ямбол, 23.04.2019 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило заявление, вх. № ОУ-04162-07.12.2018 г. от „Демикс инженеринг“ ООД, представлявано от управител-Росица Атанасова Бончева, ЕИК 128565946, със седалище и адрес на управление: с. Кабиле, община „Тунджа“, ул. „Средец“ №6, упълномощен представител на Община „Тунджа“, съгласно пълномощно от 11.07.2018 г. от Кмета на община „Тунджа“ и споразумение от 07.08.2018 г. между „Демикс инженеринг“ ООД и Община Ямбол, за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за линеен обект, разположен на територията на две общини: община Ямбол и община „Тунджа“.

Last Updated (Thursday, 25 April 2019 15:42)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ AK-1202-00002

 

Ямбол, 24.04.2019 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-01742/ 24.04.2019 г. на Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема.

От фактическа страна се установи следното:

На заседание на Областната транспортна комисия, проведено на 24.04.2019 г. е разгледано предложение на кмета на община Стралджа за изменения в следните маршрутни разписания от Областната транспортна схема:

·      Ямбол – Александрово – 6:40 ч., 15:25 ч., 17:40 ч.

·      Ямбол – Богорово - Правдино – 16:15 ч.

·      Ямбол – Войника – 7:00 ч., 12:45 ч.

·      Ямбол – Войника – Александрово – 12:45 ч.

·      Ямбол – Войника – Правдино - 17:30 ч.

·      Ямбол – Люлин – Недялско – 17:45 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарда + И ПР – 7:40 ч., 14:00 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарда – 17:50 ч.

·      Ямбол – Могила – Чарган – Иречеково – 19:30 ч.

·      Ямбол – Иречеково – 13:00 ч.

·      Ямбол – Иречеково – Правдино – 8:15 ч.

·      Ямбол – Първенец – 12:20 ч.

·      Ямбол – Правдино – 17:30 ч.

На 24.04.2019 г. областен управител на област Ямбол е утвърдил измененията в горепосочените маршрутни разписания, водещи и до преразпределяне на квотите в Областната транспортна схема, като същите от квотата на община Ямбол преминават в квотата на община Стралджа. Видно от приложените по преписката документи, договорите между превозвачите и община Ямбол за превоз на пътници по посочените автобусни линии, се прекратяват считано от 01 май 2019 г. Предвид необходимостта от технологично време за подготовка и провеждане на процедура/и и избор на изпълнител/и на обществената услуга за превоз на пътници от настоящия възложител – община Стралджа, кметът  на общината е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги  за  пътнически превоз с

 

Last Updated (Thursday, 25 April 2019 10:04)

Read more...

 
More Articles...