There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

Last Updated (Friday, 01 March 2019 12:07)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

№ ДС-04-00001

Ямбол, 16.01.2019 г.



На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка със съвместна Заповед № РД-02-14-1364/27.12.2018 г./ ЗМФ-1295/21.12.2018 г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите, входирана в Областна администрация – Ямбол с писмо вх. № ОУ-00040-04.01.2019 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, и приложени към нея: одобрен подробен устройствен план – парцеларен план с влязла в сила Заповед № РД-02-15-112/23.07.2014 г. на министъра на регионалното развитие, засягащ поземлени имоти в земеделска територия в землището на град Ямбол; одобрен подробен устройствен план – план за изменение на регулацията на гр. Ямбол с влязло в сила Решение № XLII-8/16.02.2015 г. на Общински съвет-Ямбол, засягащо поземлени имоти в урбанизираната територия на град Ямбол; финансова обосновка на предложението за отчуждаване, одобрена от министъра на финансите; оценителски доклад за определяне на равностойните парични обезщетения от 31.10.2018 г.,


Н А Р Е Ж Д А М:

Last Updated (Thursday, 17 January 2019 12:27)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Изх. № ОУ-00203

16.01.2019 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – недвижимо и движимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-       Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-       Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-       Свличане или срутване на земни пластове;

-       Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-       Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-       Земетресение;

-       Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-       Късо съединение/токов удар.

Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

 Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 24 януари 2019 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Thursday, 17 January 2019 12:06)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

Изх. № ОУ-00202

16.01.2019 г.

 

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, на Областна администрация Ямбол се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 24 януари 2019 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена. 

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842


ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Thursday, 17 January 2019 11:58)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост, обявявам следното:

Започва процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на южния обходен път на град Ямбол, представляващ обект „Път II-53 Ямбол – Средец, участък „Обходен път на град Ямбол юг – ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“.

Засегнатите имоти са в урбанизираната и в земеделската територия на град Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

С реализирането на този проект се цели доизграждането на цялостния околовръстен път на град Ямбол.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от инвеститора на обекта – Агенция „Пътна инфраструктура“.

           Процедурата по отчуждаване ще се извърши по реда на глава III от Закона за държавната собственост. Заповедта на областния управител на област Ямбол за отчуждаване на имотите, ще се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Last Updated (Tuesday, 08 January 2019 10:34)

 
More Articles...