There are no translations available.

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността Главен експерт

(наименование на длъжността)

в административно звено Дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

(наименование на звеното)

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 

-  Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

-  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

-  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

 

Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър

Години професионален опит-2 години или

Минимален ранг - ІVМ

Специфични изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: от области на висшето образование: „Хуманитарни науки“ - професионално направление „Филология“, или „Социални, стопански и правни науки“ - професионално направление „Администрация и управление”.

 

 

 

Име, презиме

и фамилия на кандидата

 

 

 

Представени ли са всички документи,

които се изискват според обявата(1)

 

 

Удостоверяват ли представените документи

съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания

за длъжността(2)

Основание за

недопускане

 

 

 

1.Русалина Стефанова Мирославова

да

да

 

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс кандидата:

 

1. Русалина Стефанова Мирославова

 

Посоченият  кандидат трябва да се яви  на тест на 27 април 2018 год. от 10.00 часа в

сградата на Областна администрация – Ямбол

 

 

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

                     

    

 

                   1 ……………(П)…………………….

                                 (Павлина Пенева)

 

                   2 ……………(П)……………………

                                 (Екатерина Иванова)

 

                   3…………….(П)……………………

                                  (Йорданка Великова)

 

 

 

Дата: 19.04.2018 г.

Last Updated (Thursday, 19 April 2018 08:56)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Изх. № ОУ-01167

30.03.2018 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, на Областна администрация Ямбол се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 април 2018 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 30 March 2018 14:18)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00004

Ямбол, 30.03.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46 от ППЗДС и Протокол от 28.03.2018 г. от заседание на Комисия, определена със Заповед № ДС-04-00002 от 12.02.2018 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Обявявам за непроведен открития със Заповед № ДС-04-00002 от 12.02.2018 г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, актуван с АДС3697/20.12.2017 г., представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.11.166 по КККР на село Могила (заповед за одобрение на КККР № РД-18-357/15.09.2017 г. на ИД на АГКК), община „Тунджа“, област Ямбол, с площ 468 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, номер по предходен план 011166 по КВС на землището на с. Могила, парцел I, отреден за „Ветеринарна лечебница“ по парцеларен план, ведно с построената в него масивна едноетажна СГРАДА с идентификатор 48787.11.166.1, със застроена площ 127 кв.м, предназначение: селскостопанска сграда, год. на строеж 1980 г., при граници на ПИ: ПИ с идентификатори: 48787.11.160, 48787.11.161, 48787.11.165, 48787.11.167, 48787.11.44, съгласно Скица на поземлен имот № 15-23326/15.01.2018 г., издадена от СГКК – гр. Ямбол.

Last Updated (Friday, 30 March 2018 14:13)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 О Б Я В А


Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

 

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

-  Професионален опит – 2 години или Минимален ранг – ІV младши.

            -  Специфични изисквания - няма

            - Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: от области на висшето образование: „Хуманитарни науки“ - професионално направление „Филология“, или „Социални, стопански и правни науки“ - професионално направление „Администрация и управление”.

2. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой.

            3. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю

4. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен по съответната специалност;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

5. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация - Ямбол.

6. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 12.04.2018 г.

            7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/

            8. Кратко описание на длъжността: събира, обработва и анализира информацията за разработване на  областни стратегии, планове и програми; извършва информационни и експертни дейности; организира и осъществява  връзките на Областен управител с обществеността; изпълнява функциите, правата и отговорностите по осъществяването на връзки с медиите и със средствата за масово осведомяване; изпълнява и други задължения, свързани с задълженията му.

            9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 510 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

 

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

Last Updated (Friday, 30 March 2018 07:32)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00002

Ямбол, 12.02.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал. 1 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            I. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.11.166 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила (заповед за одобрение на КККР № РД-18-357/ 15.09.2017 г. на ИД на АГКК), община „Тунджа“, област Ямбол, с площ 468 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, номер по предходен план 011166 по КВС на землището на с. Могила, парцел I, отреден за „Ветеринарна лечебница“ по парцеларен план, ведно с построената в него масивна едноетажна СГРАДА с идентификатор 48787.11.166.1, със застроена площ 127 кв.м, предназначение: селскостопанска сграда, год. на строеж 1980 г., при граници на ПИ: ПИ с идентификатори: 48787.11.160, 48787.11.161, 48787.11.165, 48787.11.167, 48787.11.44, съгласно Скица на поземлен имот № 15-23326/15.01.2018 г., издадена от СГКК – гр. Ямбол.

Last Updated (Thursday, 15 February 2018 13:44)

Read more...

 
More Articles...