There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост, обявявам следното:

Започва процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на южния обходен път на град Ямбол, представляващ обект „Път II-53 Ямбол – Средец, участък „Обходен път на град Ямбол юг – ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“.

Засегнатите имоти са в урбанизираната и в земеделската територия на град Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

С реализирането на този проект се цели доизграждането на цялостния околовръстен път на град Ямбол.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от инвеститора на обекта – Агенция „Пътна инфраструктура“.

           Процедурата по отчуждаване ще се извърши по реда на глава III от Закона за държавната собственост. Заповедта на областния управител на област Ямбол за отчуждаване на имотите, ще се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Last Updated (Tuesday, 08 January 2019 10:34)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Изх. № ОУ-04107

05.12.2018 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол за 2019 г., се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-  Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-  Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води и др.;

-   Свличане или срутване на земни пластове;

-   Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-   Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-   Земетресение;

-   Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-   Късо съединение/токов удар.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 декември 2018 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за недвижимото имущество, подлежащо на застраховане, може да получите от следното лице:

Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ     (П)

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Wednesday, 05 December 2018 14:23)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00010

Ямбол, 02.10.2018 г.

 

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02958-17.09.2018 г. от Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, придружено от техническо задание за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/, становище от Министерството на културата за съгласуване на заданието за изработване на ПУП-ПП, писмо, изх.№ КОС-01-2331 от 30.05.2018 г., на РИОСВ-Стара Загора и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

Last Updated (Thursday, 11 October 2018 13:44)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00008

Ямбол, 17.09.2018 г.

 

 

     На основание чл.32 от Закона за администрацията и във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02294-13.07.2018 г.  от „Напоителни системи“ ЕАД, ЕИК 831160078,  със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цар Борис III“, №136, ет.3, представлявано от Снежина Динева-Изпълнителен директор, чрез пълномощник: Стоян Стоянов-Ръководител ХТР „Ямбол“ (съгласно пълномощно № П-07-30-36/10.03.2017 г.), допълнено с техническо задание за изработване на ПУП-Парцеларен план, писмо/становище, изх.№ КОС – 01-3806 от 13.08.2018 г. на РИОСВ-Стара Загора, Протокол № 11 от 18.07.2018г. на общински експертен съвет на община „Тунджа“, Решение на тридесет и пето заседание на общински съвет Ямбол от 27.07.2018 г., писмо, изх.№ 70-3184 от 03.09.2018 г. на Министерство на земеделието, храните и горите и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

Last Updated (Tuesday, 25 September 2018 14:41)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00009

Ямбол, 17.09.2018 г.

 

На основание чл.32 от Закона за администрацията, чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02856-07.09.2018г. от Община Ямбол и Община „Тунджа“ чрез „ДЕМИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК 128565946, представлявано от Атанас Петров Иванов-управител, упълномощен представител на Община „Тунджа“, съгласно пълномощно от 11.07.2018 г. от Кмета на община „Тунджа“ и споразумение от 07.08.2018 г. между „ДЕМИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и Община Ямбол, техническо задание за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласуван от Община Ямбол, Община „Тунджа“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

Last Updated (Tuesday, 25 September 2018 14:41)

Read more...

 
More Articles...