There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00001

ЯМБОЛ 18.06.2018 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02004 oт 15.06.2018 г. от Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Областната транспортни схеми от квотата на община Стралджа.

Към искането са приложени заверени копия на следните писмени доказателства: Договор  № Д-308/25.06.2008 г. с приложени маршрутни разписания; Договор № Д-308/25.06.2008 г. с приложено маршрутно разписание; Договор № Д-312/26.06.2008 г. с приложено маршрутно разписание; Договор № 309/25.06.2008 г. и Анекс № Д-70/27.02.2013 г. към него, с приложени маршрутни разписания; Договор № Д-178/07.05.2012 г. и Анекс № Д-178-1/18.06.2018г. към него, с приложено маршрутно разписание; Договор № Д-338А/16.07.2008 г., с приложени маршрутни разписания.

От фактическа страна се установи следното:

Last Updated (Thursday, 21 June 2018 09:37)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 


РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ ДС-РС-33-00001 от 31.05.2018 г.

 

      На основание  чл.145, ал.1, т.2 и чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 , във връзка с чл. 143 и чл.144, чл.161, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 31от  Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура ,  Заявление с вх. №  ОУ-00701-19.02.2018г. за одобряване на инвестиционен проект и Заявление с вх. № ОУ-00702 от 19.02.2018г. за издаване на разрешение за строеж на  „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, ЕИК №831642181 със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Младост“, бул.„Цариградско шосе“ №115, представлявано от Атанас Илиев Добрев, чрез пълномощник „Мармет“ООД с ЕИК 831829811 чрез Юрий Велчев Стоянов с пълномощно  рег. № 2589 от 12.05.2017г. ; Разрешение № 01577/25.09.2009 г. на Комисия за регулиране на съобщенията за ползване на  индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга; Комплексен доклад за оценка на съответствието на технически инвестиционен проект със съществените изисквания за

Last Updated (Monday, 04 June 2018 13:31)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00005

Ямбол, 16.05.2018 г.

 

На основание чл.124а, ал.3 и ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.125  от Закона за устройство на територията и чл.66 от Закона за енергетиката, във връзка с искане с вх.№ ОУ-01235 от 05.04.2018г., №ОУ-01654о11.05.2018г.,ОУ-01666/14.05.2018г. от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕ- НИЕ ЮГ“ ЕАД,  чрез Апостол Калев Калев- ръководител КЕЦ Ямбол, с пълномощно с рег. № 4221 и №4222 от 29.09.2017г.,  техническо задание, съставено от възложителя, за възлагане изработване на ПУП – Парцеларен план  и план схема за урбанизираната територия на гр. Ямбол, писмо  с изх.№ КОС -01-2080 на РИОСВ – Стара Загора  от 09.05.2018г. за преценка необходимостта от ОВОС, Протокол за предварителен оглед от 22.03.2018г. на Областно пътно управление –Ямбол,

Last Updated (Friday, 18 May 2018 11:21)

Read more...

 
There are no translations available.

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността Главен експерт

(наименование на длъжността)

в административно звено Дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

(наименование на звеното)

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 

-  Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

-  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

-  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

 

Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър

Години професионален опит-2 години или

Минимален ранг - ІVМ

Специфични изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: от области на висшето образование: „Хуманитарни науки“ - професионално направление „Филология“, или „Социални, стопански и правни науки“ - професионално направление „Администрация и управление”.

 

 

 

Име, презиме

и фамилия на кандидата

 

 

 

Представени ли са всички документи,

които се изискват според обявата(1)

 

 

Удостоверяват ли представените документи

съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания

за длъжността(2)

Основание за

недопускане

 

 

 

1.Русалина Стефанова Мирославова

да

да

 

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс кандидата:

 

1. Русалина Стефанова Мирославова

 

Посоченият  кандидат трябва да се яви  на тест на 27 април 2018 год. от 10.00 часа в

сградата на Областна администрация – Ямбол

 

 

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

                     

    

 

                   1 ……………(П)…………………….

                                 (Павлина Пенева)

 

                   2 ……………(П)……………………

                                 (Екатерина Иванова)

 

                   3…………….(П)……………………

                                  (Йорданка Великова)

 

 

 

Дата: 19.04.2018 г.

Last Updated (Thursday, 19 April 2018 10:56)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Изх. № ОУ-01167

30.03.2018 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, на Областна администрация Ямбол се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 април 2018 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 30 March 2018 16:18)

 
More Articles...