There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00010

Ямбол, 02.10.2018 г.

 

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02958-17.09.2018 г. от Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, придружено от техническо задание за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/, становище от Министерството на културата за съгласуване на заданието за изработване на ПУП-ПП, писмо, изх.№ КОС-01-2331 от 30.05.2018 г., на РИОСВ-Стара Загора и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

Last Updated (Thursday, 11 October 2018 13:44)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00008

Ямбол, 17.09.2018 г.

 

 

     На основание чл.32 от Закона за администрацията и във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02294-13.07.2018 г.  от „Напоителни системи“ ЕАД, ЕИК 831160078,  със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цар Борис III“, №136, ет.3, представлявано от Снежина Динева-Изпълнителен директор, чрез пълномощник: Стоян Стоянов-Ръководител ХТР „Ямбол“ (съгласно пълномощно № П-07-30-36/10.03.2017 г.), допълнено с техническо задание за изработване на ПУП-Парцеларен план, писмо/становище, изх.№ КОС – 01-3806 от 13.08.2018 г. на РИОСВ-Стара Загора, Протокол № 11 от 18.07.2018г. на общински експертен съвет на община „Тунджа“, Решение на тридесет и пето заседание на общински съвет Ямбол от 27.07.2018 г., писмо, изх.№ 70-3184 от 03.09.2018 г. на Министерство на земеделието, храните и горите и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

Last Updated (Tuesday, 25 September 2018 14:41)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00009

Ямбол, 17.09.2018 г.

 

На основание чл.32 от Закона за администрацията, чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02856-07.09.2018г. от Община Ямбол и Община „Тунджа“ чрез „ДЕМИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с ЕИК 128565946, представлявано от Атанас Петров Иванов-управител, упълномощен представител на Община „Тунджа“, съгласно пълномощно от 11.07.2018 г. от Кмета на община „Тунджа“ и споразумение от 07.08.2018 г. между „ДЕМИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и Община Ямбол, техническо задание за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласуван от Община Ямбол, Община „Тунджа“ и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

Last Updated (Tuesday, 25 September 2018 14:41)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

Изх. № ОУ-02161

02.07.2018 г.

 

ДО

 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 12 юли 2018 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842

  

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 03 July 2018 17:46)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00001

ЯМБОЛ 18.06.2018 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02004 oт 15.06.2018 г. от Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Областната транспортни схеми от квотата на община Стралджа.

Към искането са приложени заверени копия на следните писмени доказателства: Договор  № Д-308/25.06.2008 г. с приложени маршрутни разписания; Договор № Д-308/25.06.2008 г. с приложено маршрутно разписание; Договор № Д-312/26.06.2008 г. с приложено маршрутно разписание; Договор № 309/25.06.2008 г. и Анекс № Д-70/27.02.2013 г. към него, с приложени маршрутни разписания; Договор № Д-178/07.05.2012 г. и Анекс № Д-178-1/18.06.2018г. към него, с приложено маршрутно разписание; Договор № Д-338А/16.07.2008 г., с приложени маршрутни разписания.

От фактическа страна се установи следното:

Last Updated (Thursday, 21 June 2018 09:37)

Read more...

 
More Articles...