There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

  ДОПЪЛНИТЕЛНА

З А П О В Е Д

  ДС 04/00007
ЯМБОЛ 03.07.2017 г.
към ЗАПОВЕД
  ДС 04/00001 от 08.02.2017 г.

 

 Със Заповед № ДС-04-00001 от 08.02.2017г. Областен управител на област Ямбол е разрешил на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД  със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ ,бл.27, ет.15, ЕИК 128029350 , представлявано от  Жулиета Ахмедова Господинова-управител да изработи  Подробен устройствен план –парцеларен план   за обект „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила , община „ Тунджа“, с.  Джинот, община Стралджа, с.Търнава, община „Тунджа“  до с. Иречеково, община Стралджа“, като за целта е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ.

Last Updated (Tuesday, 04 July 2017 14:45)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 О Б Я В А

 

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

 

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

- Професионален опит – 1 година или Минимален ранг – V младши.

            - Специфични изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: хидротехническо или хидромелиоративно строителство.

2. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой.

            3. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю

4. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен по съответната специалност;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

Last Updated (Friday, 23 June 2017 10:07)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00004


ЯМБОЛ 06.06.2017 г.

 

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх.№ ОУ-01957-  02.06.2017 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Ямбол - Тополовград с МР № 28101 и  МР № 28102, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

Last Updated (Thursday, 08 June 2017 16:08)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-PC-33-00003
ЯМБОЛ 22.05.2017 г.

 

  С разрешение за строеж № 1 от № 1/10.06.2016  на Областен управител на област  Ямбол  е разрешено на „Овергаз мрежи“ АД ,ЕИК130533432, представлявано от Михаил Захманов, да извърши предвидените строително монтажни работи  в съответствие с одобрените технически проекти за строеж: „Разпределителен газопровод и отклонение до „ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри“ ЕООД, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол“.

Last Updated (Friday, 26 May 2017 14:02)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 


РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ ДС-РС-33-00002 от 09.05.2017г.

На основание чл.148, ал.3, т.1, ал. 4, ал.5, чл.145, ал.1,т.2 , във връзка с чл.143, чл.144, чл.161, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.281а, чл.287 и  чл.295, от Закона за електронните съобщения и Заявления с вх. № ОУ-00450-08.02.2017г. и  № ОУ-00452 от 08.02.2017г. на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД , ЕИК 130460283 ,  представлявано  от Майкъл Патрик Фоли, чрез пълномощник Николай Ангелов Миков , преупълномощен с  пълномощно №20411 от 21.12.2016г., Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, изготвен от „ЛИФО“ ЕАД, гр. Стара Загора ЕИК 123681758, притежаващо удостоверение за консултант №РК-0507/30.06.2015г. и срок на валидност до 30.06.2020г. издадено от ДНСК, Разрешение №01396/08.04.2009г. на „Космо България Мобай“ ЕАД от Комисията за регулиране  на съобщенията, Изменение № 01396-05/27.11.2014г. на Разрешение №01396/08.04.2009г. за промяна на името на „Теленор България“ ЕАД , договор за покупко-продажба на HDPE тръба от  03.09.2015г., 

Last Updated (Tuesday, 04 July 2017 14:30)

Read more...

 
More Articles...