There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Рег. № ОУ-01209

30.03.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, на Областна администрация – Ямбол за 2017 г. се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 6 април 2017 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или на електронна поща:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от следното лице: Светла Добрева – 046/686842

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Thursday, 30 March 2017 16:04)

 
There are no translations available.

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


  съобщение

 на Областен управител на област Ямбол
 

Областният управител на област Ямбол, на основание чл.149, ал.6 qвъв връзка с чл.148, ал. 3,т.1 , ал.4 и ал.5 от ЗУТ , съобщава на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 1 от 22.03.2017 г. на „ЕВН България ЕР“ ЕАД, ЕИК №115552190, представлявано от Роналд Брехелмахер  и Костадин Величков с административен адрес гр.Пловдив,ул.„Христо Данов“ №37, община „Тунджа“ с ЕИК000970457, представлявана  Георги Георгиев –кмет , като собственик на ПИ № 000209 по КВС на  с.Кабиле и община Ямбол с ЕИК 000970496, представлявана от Георги Славов-кмет, като собственик на имот с идентификатор  87374.14.72 по КККР на гр. Ямбол, за обект на техническата инфраструктура : „Кабелна електропроводна линия 20кV-изместване на съществуваща ВЛ20кV, отклонение „Ормана“, извод „Веселиново“, подстанция „Ямбол““. Обектът е трета категория, съгласно чл.137,ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗУТ. Строежът попада в поземлени имоти с идентификатори: 87374.14.83 (образуван от 87374.14.78 и 87374.14.14), 87374.14.72 и 87374.14.81 (образуван от 87374.14.13)по КК и КР на гр.Ямбол и поземлени имоти ПИ 035002(образуван от 035001), ПИ 035003( образуван от 035001), ПИ 000209 и ПИ 000316 (образуван от 000208) по КВС на с. Кабиле, община „ Тунджа“, област Ямбол.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Областния управител на област Ямбол в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.

Строителното разрешение и приложенитe към него  одобрени проекти се намират на разположение в Областна администрация  Ямбол.

 

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ      /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 24 March 2017 11:36)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00002


ЯМБОЛ 20.03.2017 г.

 

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх.№ ОУ-00997 от 16.03.2017 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Варна – Ямбол с МР № 28201 и МР № 28101, част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

От фактическа страна се установи следното:

Last Updated (Thursday, 23 March 2017 16:43)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00001


ЯМБОЛ 02.03.2017 г.

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх.№ ОУ-00682 от 24.02.2017 г. от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол. Към искането са приложени копия на следните писмени доказателства: Договор Рег.№ ДГ/05-000021/17.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000022/17.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000020/17.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000019/16.03.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000071/07.06.2016 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег.№ ДГ/05-000086/18.07.2016 г., ведно с приложенията към него и Договор Рег.№ 04-301/13.07.2007 г., ведно с приложенията към него.

 

Last Updated (Thursday, 09 March 2017 14:17)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/00001
ЯМБОЛ 08.02.2017 г.

 

На основание чл.124а, ал.3 и ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.125  от Закона за устройство на територията и чл.283, ал.3 от Закона за електронните съобщения, във връзка с искане с вх.№ ОУ-00098 от 11.01.2017г. от „ ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД,  Удостоверение №201-04660-01/14.08.2006г. на Комисията за регулиране на съобщенията,  Публичен регистър на предприятията уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения ( чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС) - мрежи и услуги,  техническо задание за  възлагане изработване на ПУП – Парцеларен план , съставено от възложителя, писмо  с изх.№ КОС -01-177 на РИОСВ – Стара Загора  от 16.01.2016г. за преценка необходимостта от ОВОС,

 

Р А З Р Е Ш А В А М

на  „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД

със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „ Златен рог“ ,бл.27, ет.15, ЕИК 128029350 , представлявано от  Жулиета Ахмедова Господинова-управител

Last Updated (Wednesday, 08 February 2017 12:37)

Read more...

 
More Articles...