There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Рег. №ОУ-00311

30.01.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ –моторно превозно средство, на Областна администрация – Ямбол за 2017 г. се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС с покритие за всички застрахователни рискове (пълно Каско).

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 02февруари 2017 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или на електронна поща:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от следното лице:Светла Добрева – 046/686842

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Monday, 30 January 2017 18:24)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи на Областна администрация – Ямбол за 2017 г. се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-  Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-  Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води и др.;

-   Свличане или срутване на земни пластове;

- Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-   Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-   Земетресение;

-   Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-   Късо съединение/токов удар.

 

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 19 януари 2017 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или на електронна поща:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от следното лице:

Светла Добрева – 046 686842

ДИМИТЪР ИВАНОВ/П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 13 January 2017 15:07)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

    АК-1202-00007

 ЯМБОЛ 21.12.2016 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с изх. № 2801-22462  от 20.12.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „ спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14 а, 15, 16, 18 Б и 18 К част от общинска транспортна схема на община Ямбол.

 

Last Updated (Wednesday, 28 December 2016 10:11)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка с необходимостта от застраховане на недвижимо имущество на Областна администрация – Ямбол за 2017 г. се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-         Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-         Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-         Свличане или срутване на земни пластове;

-         Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-         Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-         Земетресение;

-         Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-         Късо съединение/токов удар.

 

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 20 декември 2016 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или по електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.        

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от следното лице:

Светла Добрева – 046 686842


ДИМИТЪР ИВАНОВ   (П)

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 16 December 2016 17:19)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  №2 от 12.10.2016г.

 

 На основание чл.150, ал.6,  във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 1, чл. 148, ал. 3, т. 1, ал.4, чл. 143,  чл. 144, чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката и Заявление с вх. №  ОУ-004394 от 31.05.2016 г.  на  „Овергаз Мрежи“ АД – София, ЕИК №130533432, Комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект със съществените изисквания за строежите, изготвен от „ДИКРИЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София , ул. „Цар Борис ІІІ“ №100, ет. 1 с Удостоверение № РК – 0204 от 02.06.2014 г., издадено от Министерство на инвестиционното проектиране-Дирекция за национален строителен контрол със срок на валидност на удостоверението до 02.06.2019 г., Лицензия №Л-438-08/30.03.2015 г. на „Овергаз мрежи“ АД – гр. София, издадена от КЕВР за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на общините Ямбол и „Тунджа“, Лицензия №Л-438-12/30.03.2015 г. издадена от КЕВР за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител  на територията  на  общините Ямбол и „Тунджа“;  Заповед №ДС 04/0015 от 23.09.2015г. на Областен управител на Област Ямбол

Last Updated (Friday, 21 October 2016 17:13)

Read more...

 
More Articles...