There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/00001
ЯМБОЛ 08.02.2017 г.

 

На основание чл.124а, ал.3 и ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.125  от Закона за устройство на територията и чл.283, ал.3 от Закона за електронните съобщения, във връзка с искане с вх.№ ОУ-00098 от 11.01.2017г. от „ ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД,  Удостоверение №201-04660-01/14.08.2006г. на Комисията за регулиране на съобщенията,  Публичен регистър на предприятията уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения ( чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС) - мрежи и услуги,  техническо задание за  възлагане изработване на ПУП – Парцеларен план , съставено от възложителя, писмо  с изх.№ КОС -01-177 на РИОСВ – Стара Загора  от 16.01.2016г. за преценка необходимостта от ОВОС,

 

Р А З Р Е Ш А В А М

на  „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД

със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „ Златен рог“ ,бл.27, ет.15, ЕИК 128029350 , представлявано от  Жулиета Ахмедова Господинова-управител

Last Updated (Wednesday, 08 February 2017 12:37)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Рег. №ОУ-00311

30.01.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ –моторно превозно средство, на Областна администрация – Ямбол за 2017 г. се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС с покритие за всички застрахователни рискове (пълно Каско).

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 02февруари 2017 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или на електронна поща:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от следното лице:Светла Добрева – 046/686842

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Monday, 30 January 2017 18:24)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка с необходимостта от застраховане на активи на Областна администрация – Ямбол за 2017 г. се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-  Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-  Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води и др.;

-   Свличане или срутване на земни пластове;

- Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-   Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-   Земетресение;

-   Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-   Късо съединение/токов удар.

 

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 19 януари 2017 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или на електронна поща:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от следното лице:

Светла Добрева – 046 686842

ДИМИТЪР ИВАНОВ/П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 13 January 2017 15:07)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

    АК-1202-00007

 ЯМБОЛ 21.12.2016 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с изх. № 2801-22462  от 20.12.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „ спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14 а, 15, 16, 18 Б и 18 К част от общинска транспортна схема на община Ямбол.

 

Last Updated (Wednesday, 28 December 2016 10:11)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка с необходимостта от застраховане на недвижимо имущество на Областна администрация – Ямбол за 2017 г. се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

-         Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;

-         Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;

-         Свличане или срутване на земни пластове;

-         Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

-         Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

-         Земетресение;

-         Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

-         Късо съединение/токов удар.

 

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 20 декември 2016 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или по електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.        

Информация за активите, подлежащи на застраховане, може да получите от следното лице:

Светла Добрева – 046 686842


ДИМИТЪР ИВАНОВ   (П)

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 16 December 2016 17:19)

 
More Articles...