There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  №2 от 12.10.2016г.

 

 На основание чл.150, ал.6,  във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 1, чл. 148, ал. 3, т. 1, ал.4, чл. 143,  чл. 144, чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката и Заявление с вх. №  ОУ-004394 от 31.05.2016 г.  на  „Овергаз Мрежи“ АД – София, ЕИК №130533432, Комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект със съществените изисквания за строежите, изготвен от „ДИКРИЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София , ул. „Цар Борис ІІІ“ №100, ет. 1 с Удостоверение № РК – 0204 от 02.06.2014 г., издадено от Министерство на инвестиционното проектиране-Дирекция за национален строителен контрол със срок на валидност на удостоверението до 02.06.2019 г., Лицензия №Л-438-08/30.03.2015 г. на „Овергаз мрежи“ АД – гр. София, издадена от КЕВР за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на общините Ямбол и „Тунджа“, Лицензия №Л-438-12/30.03.2015 г. издадена от КЕВР за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител  на територията  на  общините Ямбол и „Тунджа“;  Заповед №ДС 04/0015 от 23.09.2015г. на Областен управител на Област Ямбол

Last Updated (Friday, 21 October 2016 17:13)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Рег. № ОУ-01855               

04.10. 2016 г.

ДО

ЯВОР АЛЕКСИЕВ ВАСИЛЕВ

УПРАВИТЕЛ НА

„В.И.С.АУТОМОТО“ ЕООД

УЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“ №34, ВХ.А,ЕТ.2, АП.48

ГР.ЯМБОЛ

 

У  В  Е  Д  О  М  Л  Е  Н  И  Е

ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ – ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИМОТ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

  В Областна администрация – гр. Ямбол е образувана преписка, във връзка с депозирано писмо с изх.№ 11-34-9512/1/12.08.2016г. от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с искане за откриване на административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на част от недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ терен с площ 2500кв.м, заедно с построените върху него три бараки – метална конструкция, със застроена площ 216,70кв.м, 199,60 кв.м. и 131,30 кв.м., находящи се в гр.Ямбол, ул.“Търговска“ №111, актуван с АЧДС 3530/08.12.2008г., държан от Вас без правно основание.

Last Updated (Monday, 10 October 2016 14:52)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00005

 

 ЯМБОЛ 29.09.2016г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с вх. № ОУ-01745 от 28.09.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии част от Републиканска транспортна схема и част от Областната транспортна схема от квотата на Община Ямбол.         

Last Updated (Thursday, 06 October 2016 08:28)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/00010
ЯМБОЛ 28.07.2016 г.

 

На основание чл. 59 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост, Заповед № ПД-72/26.04.2016 г. и Решение № РТ-11/26.04.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, упражняващ правата на държавата в ДП „НКЖИ”, във връзка с проведен търг с тайно наддаване от 10.06.2016 г., за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на ДП „НКЖИ”, утвърден от МТИТС протокол на комисията, провела търга въз основа на чл. 59, ал. 5 от ППЗДС и постъпила преписка с вх. № ОУ-00873/18.07.2016 г.,

Last Updated (Monday, 01 August 2016 17:34)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

  АК1202/00003
ЯМБОЛ 11.07.2016 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с вх. № ОУ -00729 от 05.07.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „ спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.  

Last Updated (Thursday, 14 July 2016 17:19)

Read more...

 
More Articles...