There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  №1 от 10.06.2016г.

 

На основание чл. 145, ал. 2, т. 1 и чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4, във връзка с чл. 143,   чл. 144, ал. 1, чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката и Заявление с вх. №  ОУ-00412 от 01.06.2016 г.  на  „Овергаз Мрежи“ АД – София, ЕИК №130533432;

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

  АК1201/0002
ЯМБОЛ 03.06.2016 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с вх. № ОУ-00414 от 01.06.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „ спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

Last Updated (Thursday, 09 June 2016 16:36)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0007
ЯМБОЛ 21.04.2016 г.

Със Заповед № ДС04/0002/01.04.2015 г. на Областен управител на област Ямбол е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, актуван с АПДС № 3034/12.07.2011 г., представляващ кабина № 29, с полезна площ 6 (шест) кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили”, направление вход в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

Last Updated (Friday, 22 April 2016 16:36)

Read more...

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

  АК1201/0001
ЯМБОЛ 08.03.2016 г.

 

   В Областна администрация – Ямбол е постъпило писмо с вх. № 0827/0059 от 02.03.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.    
   С оглед изтичане на срока на Договор № 09-73/18.03.2009 г. по автобусна линия Пловдив – Ямбол - МР № 28101, изпълнявана от фирма „Валерос“ ЕООД,  Договор  № 09-71/18.03.2009 г. по автобусна линия Ямбол – Свиленград - МР№ 28101, изпълнявана от фирма „Мич“ ЕООД,  Договор №  09-75/18.03.2009 г. по автобусна линия София –Ямбол - МР № 28301, изпълнявана от „Валерос“ЕООД и Договор № 09-72/18.03.2009 г.  по автобусна линия Велико Търново – Ямбол - МР № 28101, изпълнявана от ЕТ „Чапъра - М. Мирчев“, кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на посочения по-горе Регламент, въз основа на пряко възлагане.
   Предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в срок до 17.03.2016 г. е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, §5, от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. Съгласно горецитирания Регламент, възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не следва да надвишава две години.
   Предвид гореизложеното, на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.

Р А З Р Е Ш А В А М:

   Кметът на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии:
   • Автобусна линия Пловдив – Ямбол, с МР № 28101
   • Автобусна линия Ямбол – Свиленград, МР№ 28101
   • Автобусна линия София – Ямбол, МР № 28301
   • Автобусна линия Велико Търново – Ямбол, МР№ 28101
от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срокът на горецитираните Договори до сключване на  нови договори с изпълнители, след проведена процедура, но не по-късно от 08.03.2017 г.   
   Изпълнението на обществената поръчка следва да се възложи на изпълнител, отговарящ на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България. 
   В срока на разрешителното, процедурата за възлагане на обществена поръчка или концесия следва да бъде завършена при условията и реда определени с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., и глава ІІ, раздел І от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. 
   Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги по транспортно обслужване на населението по автобусни линии Пловдив – Ямбол - МР № 28101, Ямбол – Свиленград - МР № 28101, София –Ямбол- МР № 28301 и Велико Търново – Ямбол – МР № 28101 от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК

Д О П У С К А М:

   Предварително изпълнение на настоящото решение.
   Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Ямбол по реда на АПК.
   На основание чл. 60, ал. 4 от АПК предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок от публикуването му.
   На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0006
ЯМБОЛ 08.03.2016 г.

 

    На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ, и във връзка с бързото развитие на информационните и комуникационни технологии, развитието на световната интернет мрежа и необходимостта от създаването, обработването и обмена на все по-големи обеми от информация, повишаване изискванията за сигурността, надеждността и непрекъсваемата работа и изграждане на нова оптична кабелна линия между гр. Елхово, с. Странджа и границата с Турция, постъпило Заявление вх. № 4702/0006 от 13.01.2015 г. от „НОВАТЕЛ“ ЕООД, допълнено с уведомление за промяна вх. № 4704/0006 от 01.03.2016 г., удостоверение № 00210/06.02.2013 г. на Комисията за енергийно регулиране №00210/06.02.2013 г., техническо задание за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласувано от упълномощен представител на възложителя,  съгласувателно писмо №  КОС-01-6622/30.11.2015 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите – Стара Загора, протокол за предварителен оглед на предложеното  трасе от 04.11.2015 г. между представители на възложителя и Областно пътно управление – Ямбол, предварително съгласуване на трасето с Главна дирекция „Гранична полиция“, съгласно писмо изх. № 328200-2338, екз. № 2 от 15.02.2016 г.

Р А З Р Е Ш А В А М:

на  „НОВАТЕЛ“ ЕООД  
със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „България“, № 45А, с ЕИК 131301643, представлявана от Левенте Андраш Чентери – управител, чрез пълномощник „Телеком Сервиз България“ ЕООД  с ЕИК 175260600, с адрес на управление: гр. София, ул. „Люлин  планина“ № 42,

да изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ МЕЖДУ гр. ЕЛХОВО, с. СТРАНДЖА И ГРАНИЦАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ“, разположен  на територията на две общини - община Елхово и община Болярово, област Ямбол, съдържащ следните самостоятелни части:
   1. ПУП – Парцеларен план в обхвата  на участъците  извън границите на урбанизираните  територии за землищата  на гр. Елхово и  с. Добрич, на територията на  община  Елхово и с. Златиница, с. Мамарчево, с. Малко Шарково, с. Воден и                 с. Странджа на територията на община Болярово, област Ямбол.
   2. План-схеми и трасировъчен план за оптичния кабел, преминаващ през урбанизираните територии на населените места – гр. Елхово и с. Добрич на територията на община Елхово, с. Златиница, с. Малко Шарково, с. Воден и с. Странджа на територията на община Болярово, област Ямбол.
   3. Инвестиционен проект за обекта  във фаза технически проект .
  Комплексния проект за инвестиционна инициатива да се разработи при следните  условия:
   1. ПУП–парцеларен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
   2. Регистрите на засегнатите имоти при наличие на кадастрална карта да се заверят от Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, а за имоти по карта на възстановената собственост - с  общинска служба по земеделие – Елхово.
  Преди внасяне на комплексния проект за одобряване в Областна администрация Ямбол да се извършат процедурите по чл. 128 от ЗУТ. Необходимо е проектната документация да се съгласува със заинтересуваните централни администрации, общински администрации, специализираните контролни органи, експлоатационните дружества и с Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР, Областна дирекция на МВР – Ямбол и „Булгартрансгаз“ ЕАД, БТК и др. Да се представят справки по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване за урбанизираните територии.
  За инвестиционния проект следва да бъдат спазени разпоредбите на чл. 142,        чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ и специалните закони. Да се представи разрешение за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 б  и чл. 46а от Закона за водите от  Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район с център Пловдив .
  Разрешението за строеж ще се издаде след приключване на отчуждителни производства или  уреждането  на  други отношенията, свързани със собствеността.
  Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация - Ямбол и да се изпрати на община Елхово и община Болярово за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

  Приложение: задание за изработване на КПИИ.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
More Articles...