There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

  АК1201/0002
ЯМБОЛ 28.12.2015 г.

 

   В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с изх. № 2801-21026 от 23.12.2015 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „ спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. , състояща се в пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К от общинска транспортна схема на община Ямбол.   
   С оглед изтичане на срока на договор с рег. № 04-633 от 30.12.2005 г. за обслужване пакет от 8 (осем ) автобусни линии от общинската транспортна схема на община Ямбол с номера:  № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К, изпълнявани  към момента от“ Ямбол Бус“ ООД,  кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на посочения по - горе Регламент, въз основа на пряко възлагане.
   Предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 01.01.2016 г. е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. Съгласно горецитирания Регламент, възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не следва да надвишава две години.
   Предвид гореизложеното, на основание чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и във връзка с чл. 16 д, ал.6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Р А З Р Е Ш А В А М:

   Кметът на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К от общинска транспортна схема на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срокът на Договор с рег. № 04-633/30.12.2005 г.  до сключване на  нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 31.12.2016 г.
   Изпълнението на обществената поръчка следва да се възложи на изпълнител, отговарящ на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България.
   В срока на разрешителното, процедурата за възлагане на обществена поръчка или концесия следва да бъде завършена при условията и реда определени с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. , и глава ІІ, раздел І от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
   Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществената услуги  по транспортно обслужване на населението по автобусни линии с номера:  № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К  от общинска транспортна схема на община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

Д О П У С К А М:

   Предварително изпълнение на настоящото решение.
   Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Ямбол по реда на АПК.
   На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областния Управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок  от публикуването му.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
There are no translations available.

Списък на имотите, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Тунджа".

Last Updated (Tuesday, 22 December 2015 12:29)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0015
ЯМБОЛ 23.09.2015 г.

 

  На основание чл. 150, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Заявление вх. № 4702/0049-19.08.2015 г. от „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, техническо задание за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласувано от възложителя, протоколи на експертните съвети по ТСУ към общините Ямбол и „Тунджа“ за съгласуване на задание и във връзка с изграждане на обект „Склад за готова продукция на „Лидъл България ЕООД енд КО“ КД  в землището на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, който е от важно икономическо значение за региона, както и на основание сключен договор за присъединяване на обекта към  газоснабдителната  мрежа на гр. Ямбол, с оглед кратките срокове за изпълнение на договора,

Н А Р Е Ж Д А М:

   РАЗРЕШАВАМ на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД да изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект “Разпределителен газопровод до площадката на „Лидъл България ЕООД енд КО“ КД - с. Кабиле“, разположен на територията на община Ямбол в поземлени имоти  № 87374.72.673 и № 87374.69.644 и на община „Тунджа“, област Ямбол в поземлени имоти № 000281, 000275, 000212, 000104, 6.55, 000311, съдържащ следните самостоятелни съставни части:
    1. Подробен устройствен план – парцеларен план за обекта във фаза окончателен проект;
    2. План-схема на разпределителния газопровод, преминаващ през урбанизираната територия на с. Кабиле;
    3. Инвестиционен проект за обекта  във фаза технически проект .
   При разработката на ПУП – парцеларен план за обекта  да се вземе предвид одобрения,  със Заповед № ДС04/0005 от 07.08.2013 г. на Областен управител на област Ямбол, ПУП - парцеларен план за обект “Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Кабиле, община „Тунджа“.
   ПУП – парцеларен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
   Регистрите на засегнатите имоти при наличие на кадастрална карта да се заверят от Службата по геодезия, картография и кадастър - Ямбол, а за имоти по карта на възстановената собственост - с общинска служба по земеделие „Тунджа –Ямбол“.
   Преди внасяне на комплексния проект за одобряване в Областна администрация -  Ямбол да се извършат процедурите по чл. 128 от ЗУТ. Необходимо е проектната документация да се съгласува  и с ръководството на военно формирование 52590 - Ямбол.
   За инвестиционния проект следва да бъдат спазени разпоредбите на чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ и специалните закони.

   Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация - Ямбол  и да се изпрати на община Ямбол и община „Тунджа“.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
There are no translations available.

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

на Областен управител на област Ямбол

  Областният управител на област Ямбол, на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 във връзка с чл.54, ал.1 и чл.147, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите страни, че е издадено Разрешение за строеж № 2 от 27.07.2015г. на  „ЕКО ЛЕНД“ ДЗЗД, с административен адрес: гр. София, ул. „Шандор Петьофи” № 13, ЕИК 176499699, представлявано от Момчил Борисов Борисов, чрез пълномощника Петко Александров Геров за да извърши изпълнение на временно строителство за нужди, свързани с организация на строителството за обект:„Временна база във връзка със строителството на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа”, Сливен и Стралджа - І етап (клетка1) ”, разположен в землището на с.Хаджидимитрово. Обектът е ШЕСТА категория, съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗУТ и чл.12 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. На основание чл. 149, ал. 4 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд  в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.
   Строителното разрешение се намира на разположение в Областна администрация Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол


 

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0012
ЯМБОЛ 28.07.2015 г.

 

  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал. 1 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

   1. Да се проведе на 04.09.2015 год. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна държавна собственост, актуван с АДС № 3547/18.06.2015 г., представляващ поземлен имот № 000159 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кабиле, община „Тунджа”, област Ямбол, с площ 1240 кв.м., начин на трайно ползване: друг терен нестопански, при граници: ПИ № 010091 – производствен терен.
   Данъчната оценка на имота е 2380,80 лв. (две хиляди триста и осемдесет лева и осемдесет стотинки).
   Пазарната оценка на имота, изготвена на основание чл. 43, ал. 2 от ЗДС, е 3440 лв. (три хиляди четиристотин и четиридесет лева).
   2. На основание чл. 88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост определям първоначалната цена за продажба на имота по т. 1 в размер на 3 440 лв. (три хиляди четиристотин и четиридесет лева). Съгласно чл. 45 от ЗДДС е освободена доставка.
   3. Депозитът за участие в търга, в размер на 100 (сто) лева, следва да се внесе по сметка на Областна администрация – Ямбол: IBAN BG47 STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка ДСК ЕАД гр. Ямбол, до 1630 часа на 03.09.2015 г.
   4. Утвърждавам тръжна документация и проект на договор за продажба, като част от нея, с цена 20 (двадесет) лева.
   5. Тръжна документация може да се закупи в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 1730  часа на 02.09.2015 г.
   6. Оглед на обекта може да бъде извършен след предварителна заявка в деловодството на администрацията и след представяне на документ за закупена тръжна документация, най-късно до 1600 часа на 03.09.2015 г.
   7. Заявленията за участие ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване”, от момента на публикуване на обявата за търга до 1730 часа на 03.09.2015 г.
   Телефон за информация – 046/68 68 44 – М.Попова, гл. юрисконсулт; 046/68 68 20 – В.Георгиева, ст.експерт.
   8. .....................

   Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол


 
More Articles...