There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

  АК1201/0001
ЯМБОЛ 08.03.2016 г.

 

   В Областна администрация – Ямбол е постъпило писмо с вх. № 0827/0059 от 02.03.2016 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., състояща се в пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.    
   С оглед изтичане на срока на Договор № 09-73/18.03.2009 г. по автобусна линия Пловдив – Ямбол - МР № 28101, изпълнявана от фирма „Валерос“ ЕООД,  Договор  № 09-71/18.03.2009 г. по автобусна линия Ямбол – Свиленград - МР№ 28101, изпълнявана от фирма „Мич“ ЕООД,  Договор №  09-75/18.03.2009 г. по автобусна линия София –Ямбол - МР № 28301, изпълнявана от „Валерос“ЕООД и Договор № 09-72/18.03.2009 г.  по автобусна линия Велико Търново – Ямбол - МР № 28101, изпълнявана от ЕТ „Чапъра - М. Мирчев“, кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на посочения по-горе Регламент, въз основа на пряко възлагане.
   Предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в срок до 17.03.2016 г. е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, §5, от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. Съгласно горецитирания Регламент, възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не следва да надвишава две години.
   Предвид гореизложеното, на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.

Р А З Р Е Ш А В А М:

   Кметът на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии:
   • Автобусна линия Пловдив – Ямбол, с МР № 28101
   • Автобусна линия Ямбол – Свиленград, МР№ 28101
   • Автобусна линия София – Ямбол, МР № 28301
   • Автобусна линия Велико Търново – Ямбол, МР№ 28101
от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срокът на горецитираните Договори до сключване на  нови договори с изпълнители, след проведена процедура, но не по-късно от 08.03.2017 г.   
   Изпълнението на обществената поръчка следва да се възложи на изпълнител, отговарящ на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България. 
   В срока на разрешителното, процедурата за възлагане на обществена поръчка или концесия следва да бъде завършена при условията и реда определени с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., и глава ІІ, раздел І от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. 
   Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги по транспортно обслужване на населението по автобусни линии Пловдив – Ямбол - МР № 28101, Ямбол – Свиленград - МР № 28101, София –Ямбол- МР № 28301 и Велико Търново – Ямбол – МР № 28101 от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК

Д О П У С К А М:

   Предварително изпълнение на настоящото решение.
   Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Ямбол по реда на АПК.
   На основание чл. 60, ал. 4 от АПК предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок от публикуването му.
   На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0006
ЯМБОЛ 08.03.2016 г.

 

    На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ, и във връзка с бързото развитие на информационните и комуникационни технологии, развитието на световната интернет мрежа и необходимостта от създаването, обработването и обмена на все по-големи обеми от информация, повишаване изискванията за сигурността, надеждността и непрекъсваемата работа и изграждане на нова оптична кабелна линия между гр. Елхово, с. Странджа и границата с Турция, постъпило Заявление вх. № 4702/0006 от 13.01.2015 г. от „НОВАТЕЛ“ ЕООД, допълнено с уведомление за промяна вх. № 4704/0006 от 01.03.2016 г., удостоверение № 00210/06.02.2013 г. на Комисията за енергийно регулиране №00210/06.02.2013 г., техническо задание за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласувано от упълномощен представител на възложителя,  съгласувателно писмо №  КОС-01-6622/30.11.2015 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите – Стара Загора, протокол за предварителен оглед на предложеното  трасе от 04.11.2015 г. между представители на възложителя и Областно пътно управление – Ямбол, предварително съгласуване на трасето с Главна дирекция „Гранична полиция“, съгласно писмо изх. № 328200-2338, екз. № 2 от 15.02.2016 г.

Р А З Р Е Ш А В А М:

на  „НОВАТЕЛ“ ЕООД  
със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „България“, № 45А, с ЕИК 131301643, представлявана от Левенте Андраш Чентери – управител, чрез пълномощник „Телеком Сервиз България“ ЕООД  с ЕИК 175260600, с адрес на управление: гр. София, ул. „Люлин  планина“ № 42,

да изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ МЕЖДУ гр. ЕЛХОВО, с. СТРАНДЖА И ГРАНИЦАТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ“, разположен  на територията на две общини - община Елхово и община Болярово, област Ямбол, съдържащ следните самостоятелни части:
   1. ПУП – Парцеларен план в обхвата  на участъците  извън границите на урбанизираните  територии за землищата  на гр. Елхово и  с. Добрич, на територията на  община  Елхово и с. Златиница, с. Мамарчево, с. Малко Шарково, с. Воден и                 с. Странджа на територията на община Болярово, област Ямбол.
   2. План-схеми и трасировъчен план за оптичния кабел, преминаващ през урбанизираните територии на населените места – гр. Елхово и с. Добрич на територията на община Елхово, с. Златиница, с. Малко Шарково, с. Воден и с. Странджа на територията на община Болярово, област Ямбол.
   3. Инвестиционен проект за обекта  във фаза технически проект .
  Комплексния проект за инвестиционна инициатива да се разработи при следните  условия:
   1. ПУП–парцеларен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
   2. Регистрите на засегнатите имоти при наличие на кадастрална карта да се заверят от Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, а за имоти по карта на възстановената собственост - с  общинска служба по земеделие – Елхово.
  Преди внасяне на комплексния проект за одобряване в Областна администрация Ямбол да се извършат процедурите по чл. 128 от ЗУТ. Необходимо е проектната документация да се съгласува със заинтересуваните централни администрации, общински администрации, специализираните контролни органи, експлоатационните дружества и с Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР, Областна дирекция на МВР – Ямбол и „Булгартрансгаз“ ЕАД, БТК и др. Да се представят справки по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване за урбанизираните територии.
  За инвестиционния проект следва да бъдат спазени разпоредбите на чл. 142,        чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ и специалните закони. Да се представи разрешение за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 б  и чл. 46а от Закона за водите от  Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район с център Пловдив .
  Разрешението за строеж ще се издаде след приключване на отчуждителни производства или  уреждането  на  други отношенията, свързани със собствеността.
  Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация - Ямбол и да се изпрати на община Елхово и община Болярово за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

  Приложение: задание за изработване на КПИИ.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

  АК1201/0002
ЯМБОЛ 28.12.2015 г.

 

   В Областна администрация Ямбол е постъпило писмо с изх. № 2801-21026 от 23.12.2015 г. от Кмета на община Ямбол с искане  да бъде предприета „ спешна мярка“  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. , състояща се в пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К от общинска транспортна схема на община Ямбол.   
   С оглед изтичане на срока на договор с рег. № 04-633 от 30.12.2005 г. за обслужване пакет от 8 (осем ) автобусни линии от общинската транспортна схема на община Ямбол с номера:  № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К, изпълнявани  към момента от“ Ямбол Бус“ ООД,  кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на посочения по - горе Регламент, въз основа на пряко възлагане.
   Предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 01.01.2016 г. е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. Съгласно горецитирания Регламент, възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не следва да надвишава две години.
   Предвид гореизложеното, на основание чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и във връзка с чл. 16 д, ал.6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Р А З Р Е Ш А В А М:

   Кметът на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К от общинска транспортна схема на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срокът на Договор с рег. № 04-633/30.12.2005 г.  до сключване на  нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 31.12.2016 г.
   Изпълнението на обществената поръчка следва да се възложи на изпълнител, отговарящ на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България.
   В срока на разрешителното, процедурата за възлагане на обществена поръчка или концесия следва да бъде завършена при условията и реда определени с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. , и глава ІІ, раздел І от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
   Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществената услуги  по транспортно обслужване на населението по автобусни линии с номера:  № 2, 5, 7, 11, 14 а, 16, 18, 18 Б и 18 К  от общинска транспортна схема на община Ямбол, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

Д О П У С К А М:

   Предварително изпълнение на настоящото решение.
   Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на кмета на община Ямбол по реда на АПК.
   На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областния Управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок  от публикуването му.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
There are no translations available.

Списък на имотите, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Тунджа".

Last Updated (Tuesday, 22 December 2015 12:29)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0015
ЯМБОЛ 23.09.2015 г.

 

  На основание чл. 150, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Заявление вх. № 4702/0049-19.08.2015 г. от „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, техническо задание за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласувано от възложителя, протоколи на експертните съвети по ТСУ към общините Ямбол и „Тунджа“ за съгласуване на задание и във връзка с изграждане на обект „Склад за готова продукция на „Лидъл България ЕООД енд КО“ КД  в землището на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, който е от важно икономическо значение за региона, както и на основание сключен договор за присъединяване на обекта към  газоснабдителната  мрежа на гр. Ямбол, с оглед кратките срокове за изпълнение на договора,

Н А Р Е Ж Д А М:

   РАЗРЕШАВАМ на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД да изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект “Разпределителен газопровод до площадката на „Лидъл България ЕООД енд КО“ КД - с. Кабиле“, разположен на територията на община Ямбол в поземлени имоти  № 87374.72.673 и № 87374.69.644 и на община „Тунджа“, област Ямбол в поземлени имоти № 000281, 000275, 000212, 000104, 6.55, 000311, съдържащ следните самостоятелни съставни части:
    1. Подробен устройствен план – парцеларен план за обекта във фаза окончателен проект;
    2. План-схема на разпределителния газопровод, преминаващ през урбанизираната територия на с. Кабиле;
    3. Инвестиционен проект за обекта  във фаза технически проект .
   При разработката на ПУП – парцеларен план за обекта  да се вземе предвид одобрения,  със Заповед № ДС04/0005 от 07.08.2013 г. на Областен управител на област Ямбол, ПУП - парцеларен план за обект “Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Кабиле, община „Тунджа“.
   ПУП – парцеларен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
   Регистрите на засегнатите имоти при наличие на кадастрална карта да се заверят от Службата по геодезия, картография и кадастър - Ямбол, а за имоти по карта на възстановената собственост - с общинска служба по земеделие „Тунджа –Ямбол“.
   Преди внасяне на комплексния проект за одобряване в Областна администрация -  Ямбол да се извършат процедурите по чл. 128 от ЗУТ. Необходимо е проектната документация да се съгласува  и с ръководството на военно формирование 52590 - Ямбол.
   За инвестиционния проект следва да бъдат спазени разпоредбите на чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ и специалните закони.

   Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация - Ямбол  и да се изпрати на община Ямбол и община „Тунджа“.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
More Articles...