There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0011
ЯМБОЛ 15.05.2015 г.

 

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46 от ППЗДС и Протокол от 12.05.2015 г. от заседание на комисия, определена със Заповед № ДС04/0004 от 01.04.2015 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Обявявам за непроведен открития със Заповед № ДС04/0004 от 01.04.2015 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна държавна собственост, находяща се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, представляваща единична висока кабина с инв. № 2049132, с полезна площ от 8 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление изход от Република България”, представляваща преместваема работна кабина, за осъществяване на спедиторска дейност, съгласно чл. 34 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове.
  2. На основание чл. 46 от ППЗДС прекратявам процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от същата заповед.

  Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол, както и на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол в три дневен срок от издаването й.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Йоргов – Заместник областен управител на област Ямбол.
  Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 15 May 2015 15:00)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0010
ЯМБОЛ 15.05.2015 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, във вр. с чл. 16, ал. 2,  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3, чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 12.05.2015 г. на Комисия, определена със Заповед № ДС04/0002 от 01.04.2015 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ“АД, ЕИК 130427863, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София (столица), район Оборище, ул. „Г. С. Раковски” № 99, ет. 12, представлявано от Петър Веселинов Аврамов – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор, за наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 29, с полезна площ 6 (шест) кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили”,  направление вход в Република България, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол за осъществяване на застрахователна дейност, съгласно чл. 33 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове и становище с изх. № 06-00-42/ 17.03.2015 г. на За министър на финансите.
  2. Имотът се отдава под наем за срок от пет години при месечна наемна цена, в размер на 1 595,50 лв. (Хиляда петстотин деветдесет и пет лева и петдесет стотинки ) без ДДС.

Н А Р Е Ж Д А М:

  Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията в три дневен срок от издаването й, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Йоргов – Заместник областен управител.
  Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0009
ЯМБОЛ 15.05.2015 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, във вр. с чл. 30 от Закона за държавната собственост, във вр. с  чл. 7 от Вътрешните правила за актуване, отписване, управление и разпореждане с имоти и вещи, чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 12.05.2015 г. на Комисия, определена със Заповед № ДС04/0003 от 01.04.2015 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

  1. „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ“АД, ЕИК 130427863, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София (столица), район Оборище, ул. „Г.С. Раковски” № 99, ет. 12, представлявано от Петър Веселинов Аврамов – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор, за наемател на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща единична висока кабина с инв. № 2049130, с полезна площ от 8 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление изход от Република България”, представляваща преместваема работна кабина за осъществяване на застрахователна дейност, съгласно чл. 33 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове и становище с изх. № 06-00-42/ 17.03.2015 г. на За министър на финансите.
  2. Имотът се отдава под наем за срок от пет години при месечна наемна цена,
в размер на 827,30 лв. (Осемстотин двадесет и седем лева и тридесет стотинки ) без ДДС.

Н А Р Е Ж Д А М:

  Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията в три дневен срок от издаването й, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Йоргов – Заместник областен управител.
  Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 

 
There are no translations available.

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

на Областен управител на област Ямбол

  Областният управител на област Ямбол, на основание чл.149, ал.6 , във връзка с чл.148, ал.3, т.1 и ал.4 , чл.145, ал.2,т.1 , чл.143, чл. 144, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е одобрен  инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж  № 1/27.04.2015 г. на Община Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г.С. Раковски” №7 и ЕИК 000970496, представлявана от Георги Славов - кмет на община Ямбол, за обект : „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, „Тунджа”, Сливен и Стралджа- І етап (клетка1)”, разположен в землищата на с.Хаджидимитрово и Дражево , община „Тунджа”, област Ямбол при условията на чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. Обектът е втора  категория, съгласно чл.137, ал.1 ,т .2 ,буква „г” от ЗУТ за категоризацията на видовете строежи.
  Строителното разрешение и приложението към него – Комплексно разрешително №225-НО/2008г. издадено от МОСВ се намират на разположение в Областна администрация  Ямбол.

ДИАНА ДИНКОВА  /п/
За Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 05 May 2015 09:43)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0006
ЯМБОЛ 20.04.2015 г.

 

  На основание чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  във връзка с чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

  І. Да се проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ, собственост на Областна администрация – Ямбол:
Лек автомобил, марка „Пежо”; модел 407 2.0 D; дата на първа регистрация - 19.05.2005 г., с регистрационен номер У 0001 АМ; двигател № 10DYTE4105524, дизелов, с максимална мощност - 100 kW и обем – 1997 см3; рама № VF36DRHRH21181066; цвят: бежов металик; брой места: 4+1, с начална тръжна цена 5 800 лв. (Пет хиляди и осемстотин лева) без ДДС,
от комисия в състав:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
  ІІ. Заявленията за участие в търга, заедно с копие от документ за самоличност (за физически лица), а за юридически лица – удостоверение за съдебна регистрация (оригинал или заверено копие), както и с документ за внесен депозит,  се подават в деловодството на Областна администрация – Ямбол в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, партер, считано от 23.04.2015 г. (четвъртък) в срок не по-късно от 17:30 часа на 30.04.2015 г. (четвъртък). В случай, че кандидатът се представлява от пълномощник, последният следва да приложи и нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга.
Заявления за участие, както и оферта по образец, могат да бъдат получени в деловодството на Областна администрация – Ямбол.
  ІІІ. Депозитът за участие в търга е в размер на 580 лв. (Петстотин и осемдесет лева) и се внася до 16.30 часа на 30.04.2015 г. преди подаване на заявлението за участие в търга по следната банкова сметка в Банка ДСК ЕАД, гр. Ямбол, а именно:
   IBAN: BG47STSA93003305143779;
   BIC код: STSABGSF.

  ІV. Оглед на вещта може да бъде извършен всеки работен ден до 30.04.2015 г. от 09:30 часа до 17:00 часа, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, в присъствието на Председателя на комисията или определен от него член.
  V.  Кандидатът за участие попълва офертата си (по образец) и я запечатва в малък непрозрачен плик. Председателят на комисията или определен от него член проверява дали са налице всички документи за участие в търга. При положителна констатация, документите, заедно със запечатания плик с офертата, се поставят в голям непрозрачен плик. На плика се отбелязва входящият номер, под който е заведено заявлението в регистъра на Областна администрация - Ямбол. Така приетата оферта се пуска в специално запечатана по реда на чл. 9, ал. 3 от Наредбата урна, в присъствието на кандидата.
  VІ. На 04.05.2015 г. от 10.00 часа (първия работен ден), след изтичането на срока по т. ІІ от настоящата заповед, Комисията отваря урната и класира офертите по реда на чл. 10 от Наредбата, като обявява резултатите в еднодневен срок от съставянето на тръжен протокол.
  VІІ. С обявения за спечелил търга участник се сключва договор за продажба на движимата вещ - предмет на търга.  Предложената цена заедно с начисления ДДС (20 %) се заплаща в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите, по следната банкова сметка в Банка ОББ, гр. Ямбол, а именно:
   IBAN: BG95UBBS80023106143800;
   BIC код: UBBSBGSF
.
  Ако плащането не се извърши в посочения срок, депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, Комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.
  Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането.
  VІІІ. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва по нареждане на Председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.
  ІХ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Ямбол и на официалната интернет страница на администрацията – www.yambol.government.bg, както и да се публикува обявление в един ежедневник.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 21 April 2015 11:44)

 
More Articles...