There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

  ДС 04/0004
Ямбол 01.04.2015 г.

На основание чл. 30 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 7 от Вътрешните правила за актуване, отписване, управление и разпореждане с имоти и вещи, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове

                                                                Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  движима вещ – частна държавна собственост, находяща се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
Мотив за отдаване под наем на вещта – частна държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:    
1. Отдаване под наем за срок от пет години  на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща единична висока кабина с инв.№ 2049132, с полезна площ от 8 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление изход от Република България”, представляваща преместваема работна кабина.
2. Предназначение на имота: за осъществяване на спедиторска дейност, съгласно чл. 34 от Наредба за гранично-контролно пропускателните пунктове. 
II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна цена, в размер на 212,73 лв. (двеста и дванадесет  лева и седемдесет и три стотинки), без ДДС. 
III. ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най -късно до 16.30 часа на 08.05.2015 г., със задължителното присъствие на служител от Областна администрация – Ямбол, за което се съставя протокол.
IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА на 12.05.2015 г. от 15.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.
V. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Депозит за участие в търга, в размер на 20 лв. (Двадесет лева), следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBAN BG47STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  ДСК, гр. Ямбол  до 16.30 часа на 11.05.2015 година.
VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация с цена 20 лв. (двадесет лева). Същата може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 12.30 часа на 08.05.2015 година. 
VII. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване” до 17.30 часа на 11.05.2015 година. Телефон за информация – 046/686844.
VIII. ……………………………………………………………………....
………………………………………………….....……………………..

Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

………………………………………………………………..……………………………………………………………….

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

 

Last Updated (Thursday, 02 April 2015 11:18)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0003
Ямбол 01.04.2015 г.

 

На основание чл. 30 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 7 от Вътрешните правила за актуване, отписване, управление и разпореждане с имоти и вещи, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове

                                                  Н А Р Е Ж Д А М:


Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  движима вещ – частна държавна собственост, находяща се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
Мотив за отдаване под наем на вещта – частна държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:    
1. Отдаване под наем за срок от пет години  на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща единична висока кабина с инв.№ 2049130, с полезна площ от 8 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление изход от Република България”, представляваща преместваема работна кабина.
2. Предназначение на имота: за осъществяване на застрахователна дейност, съгласно чл. 33 от Наредба за гранично-контролно пропускателните пунктове и становище с изх.№ 06-00-42/17.03.2015 г. на За министър на финансите.
II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна цена, в размер на 212,73 лв. (двеста и дванадесет  лева и седемдесет и три стотинки), без ДДС. 
III. ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най -късно до 16.30 часа на 08.05.2015 г., със задължителното присъствие на служител от Областна администрация – Ямбол, за което се съставя протокол.
IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА на 12.05.2015 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.
V. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Депозит за участие в търга, в размер на 20 лв. (Двадесет лева), следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBAN BG47STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  ДСК, гр. Ямбол  до 16.30 часа на 11.05.2015 година.
VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация с цена 20 лв. (Двадесет лева). Същата може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 12.30 часа на 08.05.2015 година. 
VII. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване” до 17.30 часа на 11.05.2015 година. Телефон за информация – 046/686844.
VIII. ……………………………………………………………
………………………………………………………………...
Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

………………............…………………………………………...............

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол
 

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0002
Ямбол 01.04.2015 г.На основание чл. 16, ал. 2, във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове:    

                                            Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, актуван с АДС № 3034/12.07.2011 г.
Мотив за отдаване под наем на имота - публична държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:    
1. Отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 29, с полезна площ 6 (шест) кв.м., находяща се на трасе „Леки автомобили”,  направление вход в Република България, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
2. Предназначение на имота: за осъществяване на застрахователна дейност, съгласно чл. 33 от Наредба за гранично-контролно пропускателните пунктове и становище с изх.№ 06-00-42/17.03.2015 г. на За министър на финансите.

 II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна цена, в размер на 159,55 лв. (сто петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки), без ДДС.  

III. ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най -късно до 16.30 часа на 08.05.2015 г., със задължителното присъствие на служител от Областна администрация – Ямбол, за което се съставя протокол.

IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА на 12.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.

V. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Депозит за участие в търга, в размер на 20 лв. (Двадесет лева), следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBAN BG47STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  ДСК, гр. Ямбол  до 16.30 часа на 11.05.2015 година.
VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация с цена 20 лв. (Двадесет лева). Същата може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 12.30 часа на 08.05.2015 година. 
VII. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване” до 17.30 часа на 11.05.2015 година. Телефон за информация – 046/686844.
VIII. ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

…………………………………………………………………………………………………

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

 

Last Updated (Thursday, 02 April 2015 11:19)

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  РД 01/0041
ЯМБОЛ 26.03.2015 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № АСД-09-271 от 23.03.2015 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 01.04.2015 г. до 30.10.2015 г.
 2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
 3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
 4. Териториалните поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.
 5. Директорите на териториалните поделения – ДГС при Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени в тях, да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните.
 6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
 7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:
 7.1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
 7.2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
 7.3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
 8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
 9. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.
 10. Командирите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.
 11. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
 12. Органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и предотвратяване на горски пожари.
 13. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
 14. Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.
 15. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6 ал. 2 от ЗОЗЗ.
 16.  В срок до 24 ч. след възникване на горски пожар в държавните горски територии, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителната агенция по горите от оторизираните за това служители в териториалните поделения на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен.
 17.  При възникване на големи и сложни пожари да се привличат местните модулни формирования  на Министерство на отбраната и Регионална дирекция Гранична полиция Елхово, съгласно плана за взаимодействие при пожари, а кметовете на общини да създадат организация за участие на доброволческите формирования и населението при гасенето им.
 18. Поделенията на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и общините – собственици на гори да изпълнят заложените в оперативните планове противопожарни мероприятия.
   Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен, Директора на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, Началника на РД ПБЗН – Ямбол и до кметовете на общини в област Ямбол.
  Директорът на Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен да сведе настоящата заповед до знанието на директорите на териториалните поделения на Държавните горски стопанства.
  Кметовете на общини да сведат настоящата заповед до знанието на всички, имащи отношение по въпросите упоменати в нея.
  В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация – Ямбол, РДГ – Сливен и Изпълнителна агенция по горите.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Йоргов – Заместник областен управител на област Ямбол.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  РД 01/0017
ЯМБОЛ 06.02.2015 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка със Заповед РД 11-177/02.02.2015 г. за обявяване на заболяването Инфлуенца (грип) H5N1 по птиците на територията на област Бургас, общ. Камено, с. Константиново, Заповед 11-178/02.02.2015 г. на Изпълнителния директор на БАБХ

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Директорът на ОДБХ – Ямбол да организира :
  1. Незабавно провеждане на  общинските епизоотични комисии в общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово и  Стралджа за набелязване на конкретни мерки за предотвратяване появата и разпространението на заболяването на територията на областта
  2. Да приведе ОДБХ – Ямбол в състояние на повишена епизоотична готовност
  3. Да разпореди извършване на клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни птици
  4. Да разпореди извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти
  5. Извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви птици и вземане на проби
  6. Да разпореди проверка относно изправността на техниката за извършване дезинфекция и дезинсекция
  7. Да осигури постоянни дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празничните и почивните дни на „горещи телефони“, на които да се получават сигнали за повишена смъртност при домашни птици или открити трупове на диви птици. Телефони за контакт 046/66 36 26 и 0889 81 51 38 и 0887 88 23 83 и This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
II. Директорът на ОДБХ – Ямбол да разпореди на собствениците и управителите на птицевъдни обекти и обекти, в които се отглеждат птици само за лични нужди :
  1. Да не се допуска излизане на птиците извън дворовете
  2. Да не се допуска контакт между птиците в животновъдния обект и диви птици
  3. Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците
  4. Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици – патици и гъски от други домашни птици от кокоши вид
  5. Да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение от здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност.
III. Забранявам:
  1. Провеждането на пазари и изложби или други събирания на домашни и ли други птици в област Ямбол
  2. Лова на пернат дивеч на територията на област Ямбол
  3. Достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици

  Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Николай Георгиев – и.д. Директор на ОДБХ – Ямбол.
  Заповедта да се сведе до знанието на Кметовете на общините, Директора на ОД на МВР – Ямбол, Директора на ОДБХ – Ямбол и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

 
More Articles...