ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - в сила от 1.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

    УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   Възложителят Областна администрация – Ямбол уведомява всички заинтересовани страни че публичното отваряне на офертите ще се състои на 06.06.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол на обществена поръчка с предмет:  Организиране и  провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор за БФП А13-22-21/22.04.2014 г. по проект „Повишаване  на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол ” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051РО002/13/2.2-13 по ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

С уважение,

ИВАН ИВАНОВ
Заместник областен управител на област Ямбол
Съгласно заповед за заместване №РД01/0041/29.05.2014г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване  на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол” , който се осъществява по Договор № А13-22-21 от 22.04.2014г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

    УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   Възложителят Областна администрация – Ямбол уведомява всички заинтересовани страни, че на 02.06.2014г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол ще се състои публичното отваряне на офертите на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-21 от 22.04.2014г.  по проект „Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на  Областна администрация Ямбол” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051РО002/13/2.2-13 по ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ :
                                                               / ИВАН ИВАНОВ /

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване  на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол” , който се осъществява по Договор № А13-22-21 от 22.04.2014г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Последна промяна (Петък, 30 Май 2014 11:20)

 

Уведомление относно промяна в условията към публична покана във връзка с изпълнение на проект „Повишаване  на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол ” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051РО002/13/2.2-13 по ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. <ИЗТЕГЛИ>

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Областен управител на област Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18,
Тел.: 046 686823  и  046 686842; е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 046 662277
Мариела Павлова и Екатерина Иванова
Място/места за контакт: Областна администрация - Ямбол
Адрес на профила на купувача: www.yambol.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуга

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предмет на поръчката: „Осигуряване на информация и публичност” във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-21 от 22.04.2014г.  по проект „Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на  Областна администрация Ямбол” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051РО002/13/2.2-13 по ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.  Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.
Подробна информация за поръчката се съдържа в Техническата спецификация

продължава>

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Областен управител на област Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18,
Тел.: 046 686823  и  046 686842; е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 046 662277
Мариела Павлова и Екатерина Иванова
Място/места за контакт: Областна администрация - Ямбол
Адрес на профила на купувача: www.yambol.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуга

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Организиране и провеждане на обучение по
  - Обучение по ключова компетентност  „Повишаване компетентността на администрацията чрез мотивация и ефективно лидерство“;
  - Обучение на тема: „Повишаване на компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на административни услуги“;
  - Обучение на тема „Подобряване организацията и повишаване уменията на служителите в ситуации на бедствия, аварии и кризи”;
  -  Обучение на тема: „Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работатат на Областна администрация - Ямбол“.
Обученията са предназначени за служителите от Областна администрация - Ямбол във връзка с изпълнение на проект „Повишаване  на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол ” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051РО002/13/2.2-13 по ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.

Последна промяна (Четвъртък, 22 Май 2014 16:09)

продължава>

 
Още статии...