ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - в сила от 1.10.2014 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

С настоящото Ви уведомявам, че на 24 юли 2013 г. от 14.00 часа, в залата на партерния етаж в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ще се състои публична част на заседанието по отваряне на ценовите оферти (Плик № 3 „Предлагана цена”) на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване на коритото на реката в участък, граничещ с населеното място на с. Завой, община „Тунджа” от ПК10 до ПК15, с дължина 775 м”, назначена със Заповед № РД 01/0062 от 28 юни 2013 година.

С уважение,

ПАВЛИНА ПЕНЕВА (П)

Председател на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, назначена със Заповед № РД 01/0062 от 28 юни 2013 г.

Последна промяна (Вторник, 23 Юли 2013 10:44)

 

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

По повод постъпили искания с вх. №4704/0058 от 17.06.2013 г. за писмени разяснения от лица, закупили документация за участие в открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „ Изграждане на предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване коритото на реката в участък граничещ с населеното място на с. Завой, община „Тунджа” от ПК10 до ПК, с дължина 775м, открита с Решение № АК 1201/0001 от 23.05.2013г. на Вр. И. Д. Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 29, ал.1 и ал. 3 от ЗОП и в качеството си на Възложител, давам следните разяснения по поставените въпроси: ИЗТЕГЛИ

 

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

По повод постъпили искания с вх. №4704/0063 от 10.06.2013г. и вх. № 4704/0064 от 11.06.2013г. за писмени разяснения от лица, закупили документация за участие в открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „ Изграждане на предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване коритото на реката в участък граничещ с населеното място на с. Завой, община „Тунджа” от ПК10 до ПК, с дължина 775м, открита с Решение № АК 1201/0001 от 23.05.2013г. на Вр. И. Д. Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 29, ал.1 и ал. 3 от ЗОП и в качеството си на Възложител, давам следните разяснения по поставените въпроси: ИЗТЕГЛИ

 

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

По повод постъпили искания с вх. №4702/0020 от 03.06.2013г. и  № 4704/0051 от 05.06.2013г. за писмени разяснения от лица,закупили документация за участие в открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет :  „ Изграж- дане на предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване коритото на реката в участък граничещ с населеното място на с. Завой ,община „ Тунджа” от ПК10 до ПК, с дължина 775 м , открита с Решение № АК 1201/0001 от 23.05.2013г. на Вр.И.Д. Областен управител на област Ямбол , на основание чл. 29 ,ал.1 и ал. 3 от ЗОП и в качеството си на Възложител , давам следните разяснения по поставените въпроси:

Последна промяна (Понеделник, 10 Юни 2013 10:05)

продължава>

 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Изграждане предпазни съоражения по левия бряг на река Тунджа и почистване на коритото на реката в участък, граничещ с населено място на с. Завой, община "Тунджа" от ПК10  до ПК15, с дължина 775 м "

продължава>

 
Още статии...