ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - в сила от 1.10.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Зимно поддържане - снегопочистване, снегоизвозване и обезопасяване на заледени и заснежени участъци в района на ГКПП "Лесово-Хамзабейли, община Елхово, област Ямбол" 2013 г.
 

Публична покана

Документация за участие

Последна промяна (Петък, 21 Ноември 2014 14:14)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


„Изграждане на предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване на
коритото на реката в участък, граничещ с населеното място на с. Завой, община
„Тунджа” от ПК10 до ПК15, с дължина 775 м”

Договор

 

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите страни,
Уточняваме, че в Публична покана ID № 9019113 от 22.08.2013г. с предмет „Организиране и провеждане на обучения” във връзка с изпълнение на договор за БФП №ЦА12-22-16/05.07.2013г. по проект „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-08 на ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  в Раздел ІІІ Прогнозна стойност, е допусната техническа грешка при изписване на валутата, която не следва да се взема под внимание от участниците, валутата е BGN.
 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Областен управител на област Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18,
Тел.: 046 686823  и  046 686842; е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 046 662277
Мирослава Димитрова и Светла Добрева
Място/места за контакт: Областна администрация - Ямбол
Адрес на профила на купувача: www.yambol.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуга

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предмет на поръчката: „Осигуряване на информация и публичност” във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №ЦА12-22-16 от 05.07.2013г. по проект „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051РО002/12/2.2-08 по ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.  Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.
Подробна информация за поръчката се съдържа в Техническата спецификация.

Последна промяна (Петък, 23 Август 2013 11:04)

продължава>

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Областен управител на област Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18,
Тел.: 046 686823 и 046 686842; е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 046 662277
Мирослава Димитрова и Светла Добрева
Място/места за контакт: Областна администрация - Ямбол
Адрес на профила на купувача: www.yambol.government.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуга


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Организиране и провеждане на обучение по
-  Ключови компетентности Екипна и лична ефективност през месец октомври
и  специализирани обучения по следните теми:

- “Специализирано обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие и методология за разработване на стратегически документи“  през месец ноември
- Специализирано обучение на тема „Енергийно планиране и управление. Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради. Технически паспорти” през месец март 2014 г.
Обученията са предназначени за служителите от Областна администрация - Ямбол във връзка с изпълнение на проект „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-08 на ОП ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
            Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.

Последна промяна (Петък, 23 Август 2013 10:52)

продължава>

 
Още статии...