В община Стралджа бе направена първата копка  на закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци. Като партньор с общините Ямбол, Тунджа, Нова Загора и Сливен община Стралджа поставя началото  по изпълнение на дейностите по рекултивация, което е част от съвместния мащабен проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие с Договор за безвъзмездна финансова помощ.

 

Проектът ще даде възможност за цялостна промяна на околната среда в района.Той ще се изпълнява в два етапа – техническа рекултивация и   биологична рекултивация през първата година с последваща  биологична рекултивация през втората  и третата година.

Със задоволство от старта на дейностите по закриване на депото за отпадъци в Стралджа  и готовност за изпълнение на всички предвидени дейности качествено и в срок към присъстващите се обърна Живко Недев, представител на фирмата – изпълнител. За същината на проекта и неговата предистория говори областния управител Димитър Иванов, който изрази увереността си, че поставеното начало от община Стралджа е  сигурен показател  за доброто усвояване на европейските средства, за изпълнение на държавната политика и постигане на добър екологичен ефект за общината и региона.

 

 

С убедеността, че общината стартира една полезна дейност, начало за сбъдване на дълголетна мечта, кметът на общината Митко Андонов благодари за присъствието на гостите. „Всеобщо е желанието ни закриването на депо за отпадъци в Стралджа да бъде стъпка към едно ново начало, към една сериозна положителна промяна на околната среда, към един нов стандарт за живот”, подчерта той припомняйки , че   стойността на проектирането и същинските дейности на рекултивацията на общинско депо Стралджа е 3 841 200 лв. , а срокът за изпълнение – 31.10 2015 г.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013 г.”, чрез Европейския фонд за развитие. Общата стойност е 31 266 832 лв. от които 24 952 964 лв са от Европейския фонд за регионално развитие, 4 403 464 лв . национално финансиране и 1 910 403 лв.- собствен принос на общините по проекта. Срокът за изпълнението му е 31.03.2016 г.

 

 

Последна промяна (Четвъртък, 03 Септември 2015 15:58)