There are no translations available.

Област на функционална компетентност АПОФУС
Нормативно oснование Кодекс за социално осигуряване
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Закон за администрацията
Необходими документи 1. Заявление
2. Копие от трудова книжка
Срок на изпълнение - 30 дни от прекратяването от прекратяване на трудовото правоотношение - съгласно чл.5, ал.7 от КСО
- 14 дни от постъпване на искането - съгласно чл.5, ал.7 от КСО
Такса без такса

изтегли заявление>>

Last Updated (Monday, 13 February 2017 16:06)