There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0003
ЯМБОЛ 04.03.2014 г.

 

   В Областна администрация – Ямбол  е  постъпило искане  с вх. № 0827/0028-24.01.2014 г. от Кмета на община „Тунджа” , с  адрес  гр. Ямбол, пл.  „Освобождение” 1, съгл. чл. 124а, ал.3 и ал.7 от ЗУТ за допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за обекти  на техническата инфраструктура на територията на две общини:
   1. ПУП – парцеларен план за  трасе на ел. кабел 20кV от трафопост в ПИ 87374.519.52 гр. Ямбол  до ПИ010059 в землището на с. Кабиле, община „Тунджа”
   2. ПУП – парцеларен план  за  трасе  на газопровод от разпределителна станция в ПИ 87374.69.640 гр. Ямбол  до ПИ 010059 в землище с. Кабиле, община „Тунджа” .
   Към искането, касаещо трасетата на довеждащата  инфраструктура  на  обект „Индустриална зона с. Кабиле” са приложени технически задания - 2 бр., регистър на засегнатите имоти – землищата на с. Кабиле, общ. „Тунджа”, гр. Ямбол, община Ямбол и  схеми - проектни предложения за ПУП – парцеларен план за трасето на газопровода и  ПУП-парцеларен план за трасето на ел. кабела.

 

   По  входящото писмо на община „Тунджа”  има образувана преписка , към която са приложени и писма с вх. №91/0016 от 28.02.2014 г. от Кмета на община „Тунджа” и вх. № 91/ 0016 от 03.02.2014 г. от Кмета на община Ямбол , за съгласуване на техническите задания за изработване на ПУП –парцеларен план  за трасето на ел. кабел и ПУП – парцеларен план за трасето на  газопровода..
 След като прецених всички факти и обстоятелства по заявлението на заинтересованото лице, на основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 7 във връзка с  109, ал. 1, т.1 , ал.3, т. 7  от Закона за устройство на територията,

Н А Р Е Ж Д А М:

   1. Одобрявам техническо задание за проектиране на  „ПУП-парцеларен план за трасе на ел. кабел 20кV от трафопост в ПИ 87374.519.52 гр. Ямбол до ПИ 0100059 в землището на с. Кабиле, община „Тунджа””, прокаран през територията на община Ямбол през поземлени имоти ПИ 87374.69.656, ПИ 87374.69.644, ПИ 87374.73.649, ПИ 87374.73.742, ПИ 87374.72.673, ПИ 87374.11.76, ПИ 87374.519.1, ПИ 87374.519.5, ПИ 87374.518.40 по КККР на гр. Ямбол и през землището на с. Кабиле , в поземлени  имоти ПИ 000070, ПИ 000212, ПИ 000472, ПИ 000275, ПИ 000464 и ПИ 000477  по КВС на с. Кабиле, община „Тунджа”.
   2. Одобрявам техническо задание за проектиране на „ПУП – парцеларен план за  трасе на газопровод  от разпределителна станция в ПИ 87374.69.640 гр. Ямбол до ПИ 0100059 в землището на с. Кабиле, община „Тунджа””,  прокаран през територията на община Ямбол през поземлени имоти ПИ 87374.69.656 и ПИ 87374.69.641 по КККР на гр. Ямбол и през землището на с. Кабиле   в поземлени имоти ПИ 000070, ПИ 000212, ПИ 000472, ПИ 000275, ПИ 000464 и ПИ 000477, по КВС на с. Кабиле, община „ Тунджа”.
   3. Разрешавам на Кмета на община „Тунджа” , обл. Ямбол, да възложи изработването  на  ПУП-Парцеларен план  за трасето на обекта по т.1, съгласно одобреното задание.
   4. Разрешавам на Кмета на община „Тунджа” , обл. Ямбол, да възложи изработването  на  ПУП-Парцеларен план  за трасето на обекта по т.2, съгласно одобреното задание.

   ПУП – Парцеларен план следва да отговаря на Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му се спазват общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.
   Община „Тунджа” да съгласува ПУП - парцеларни  планове   със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, преди внасянето му и приемане на одобрението. При изработването на плана да  се вземе предвид проекта за  ПУП - парцеларен план за обект: „Оптичен кабел от гр. Ямбол  до с. Кабиле, община „Тунджа””, одобрен със заповед № ДС 04/0005 от 07.08.2013 г. на Областен управител  на област Ямбол.
   Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
   Настоящата заповед да се доведе до знанието на Кмета на община „Тунджа”,  по установения законов ред.


                   /П/
инж.НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Monday, 17 March 2014 15:26)